Bazothola uxhoso kwiBhange elikhulukazi osomabhizinisi KwaDukuza

559

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UMKHANDLU waKwaDukuza, ogwini oluseNyakatho nesiFundazwe saKwaZulu-Natali, uqine idolo ngesikhathi ibhange lakwa-ABSA lizibophezela ukuxhasa uhlelo okuhloswe ngalo ukwakha amathuba omsebenzi ezindaweni ezingaphansi kobuholi balo Mkhandlu.

 Idolobha laKwaDukuza ngelinye lamadolobha amancane ngaphansi kwesiFunda seLembe elakhelwe izindawo ezisemakhaya ezinye zazo zisasilele emuva ngentuthuko kanti namathuba omsebenzi ayindlala.

Yize kunjalo, iziphathimandla zalo mkhandlu zinethemba lokuthi isixazululo kule ngwadla sizotholakala kungekudala nje , kulandela ukuthi leli bange lizinikele ekutshaleni imali ewuxhaso losomabhizinisi abancane bendawo.

Umkhandlu no-ABSA bamemezele ubambiswano lwabo esithangamini sokucobelelana ngolwazi lwamabhizinisi ahweba ngokudla, iKwaDukuza Fast Food and Restuarent Workshop, ebesihlelwe yilo Mkhandlu ebesiseHholo ledolobha  laKwaDukuza, ekupheleni kwenyanga kaMay.

Ngokwesivumelwano, leli bhange lizoxhasa osomabhizinisi bendawo abasemikhakheni ehlukahlukene ngezinsiza zokuqala amabhizinisi liphinde likhokhele izindleko zokubathuthukisa ngolwazi namakhono kwezamabhizinisi.

Ethula imininingwane maqondana nalolu xhaso, isikhulu saleli bhange ezingeni likazwelonke, uHenk Botha, oyi-Sector Head ye-Fast Food and Restaurant ngaphansi kwesikhwama i-ABSA Enterprise Development Suppliers, uthe bazimisele ukuqhubeka nalolu hlelo lokuxhaso osomabhizinisi bendawo kuze kube, okungenani, yiminyaka emihlanu ukuya kwelishumi ezayo.

”Sizimisele ukuhamba ibanga elinde nalolu hlelo, okungenani iminyaka emihlanu. Emuva kwale mininyaka esizibekele yona sizolubuyekeza  sibheke ukuthi ngabe injongo yethu ifezekile na. Iphuphongqangi lethu wukunika abantu bendawo amathuba okuzimela kwezamabhiinisi ukuze bekwazi ukukhanda amathuba omsebenzi,” kusho uBotha.

Okhulume egameni  loMkhandlu, uMnuz Mduduzi Zulu, uthe benguMasipala waKwaDukuza bajabule  kakhulu ukwakha ubudlelwane naleli bhange wathi ukusebenzisana okukhona phakathi kwabo no-ABSA buzohamba ibanga elide ekusunguleni amathuba omsebenzi azohlomulisa izakhamuzi zendawo.

”Kuyathokozisa ukwamukela inkampani ezimele njengebhange lakwa-ABSA ukuba libe nathi kulo mzabalazo wokwenza ngcono izimpilo zemiphakathi esiyiholayo. Uxhasomali oluzotholakala ngosizo lwabakwa-ABSA akulona olokukhanda amathuba omsebenzi kuphela kodwa luzophinde lusize ekufukuleleni umnotho wendawo.

 

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: