Ubonge abasebenzi owaseMhlathuze ngokuthola umbiko ongenagcobho

1,060

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

 

UBUHOLI boMkhandlu waseMhlathuze, enhla nesifundazwe saKwaZulu-Natali, buyazigqaja ngokusebenza ngokuzikhandla okuholele ukuthi lo Mkhandlu uthole umbiko kaMcwaningimabhuku kazwelonke, ongenagcobho.

Ocwaningweni lwakamuva lo Mkhandlu uphinde wafakwa ohlwini lo masipala abayisithupha  abathole lo mbiko  esifundazweni saKwaZulu-Natali, nabangama-33 kuzwelonke. UMhlathuze usuthole umbiko ofanayo   iminyaka emihlanu ilandelana.

Isimimezelo sombiko wakamuva sikhishwe ekupheleni kwenyanga kaMay, ngesikhathi lo Mkhandlu wethula isamba semali elinganiselwa ku R3,5 billion nohlose ngayo ukuqhuba izinhlelo zentuthuko eminyakeni emithathu ezayo.

Phakathi kwezinhlelo zentuthuko kubalwa ukuphakela imiphakathi yakule ndawo amanzi, ukukhucululwa kwendle, ukufakwa kukagesi, ukwakhiwa kwemigwaqo, ukwakhela abantu izindlu nokunye okuningi.

Lo Mkhandlu uphinde wabalula ukuthi uyaqhubeka nezinhlelo zokuthuthukisa abantu kwezomnotho, waphinde wathembisa izakhamizi zendawo ukunciphisa imali yentela ekhokhwa ngabantu abasebenzisa izinsiza ezikhokhelwayo ezitholakala kumasipala.

Ngaphandle kombiko wakamuva, uMhlathuze usanda kukleliswa phezulu ohlwini luka Mgcinimafa kazwelonke  lomasipala abenze kahle abali-17 kuzwelonke okufaka phakathi  neMikhandludolo. Ihhovisi likaMgcinimafa lincome lo masipala   ngokufaka lesi samba semali ezinhlelweni zokuthuthukisa abantu.

Imeya, uCllr Mduduzi Mhlongo ubonge abasebenzi nozakwabo ebuholini boMkhandlu  wathi lo mbiko uwumphumela wokuzinikela kwabo emsebenzini.

“Sijabule kakhulu ngombiko esisanda kuwuthola. Ukuthola lom bika amahlandla amahlanu elandelana kuyimpumelelo enkulu kuthina  njengoba kwenza kube lula ukuheha abatshalizimali bamazwe omhlaba kuphinde kulekelele ekwakhiweni kwamathuba omsebenzi,’ uCllr Mhlongo .

Uqhubeke wancoma abacwaningimabhuku  bangaphakathi kumasipala kanye nezinhlaka ezibhekele ukuphathwa kwezimali wathi lo mbiko ukhombisa ukuthi umsebenzi bawenza ngendlela efanele. Ukhuthaze laba basebenzi ukuthi baqhubeke nokubeka phambili izidingo zabantu.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: