Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Iqembu lezoMbusazwe iDemocratic Alliance KwaZulu-Natal lihlomulise intsha ngolwazi lokufaka izicelo zokufunda ezikhungweni zemfundo ephakeme njengoba bekugujwa usuku lwentsha ngempelasonto,leliqembu lihambele intsha yaseLokishini la KwaMashu esigcemeni sakwa K.UMholi waleliqembu kuleSifundazwe u Mnuz Zwakele Mncwango utshele intsha ukuthi abantu abasha ngonyaka ka 1976 babelwela ukukhululwa emaketangeni engcindezelo kodwa abantu abasha kulesikhathi samhlanje babhekene nesimo esehlukile,ukukhulelwa kwentsha isesezikoleni,ukuntuleka kwamathuba emisebenzi,ukudliwa kwezidakamizwa nokunye okuningi iyona nselelo ebhekene nabantu abasha kuleli okufanele kubhekwanwe nayo ngqo ukuze kuqinisekiswe ukuthi bonke abantu baphila impilo ephucuzekile nenozinzo futhi kumele kuqinisekiswe ukuthi intsha iyingxenye yezinqumo ezithathwayo kanti uSihlalo wophiko lwentsha kwi DA kuleSifundazwe uMnuz Fikani Khubisa ubalulele ukuthi intsha ihlezi emakhaya ayisebenzi ngenxa yokuntula ulwazi ”sisebenzise usuku lwanamhlanje ukuthi sisize abantu abasha ukuthi bafake izicelo zokufunda emaNyuvesi ngohlelo lwakwa CAO nokubanikeza ulwazi ukuthi lutholakala kanjani uxhaso lokufunda lukaHulumeni mangabe iNyuvesi isikwamukele njengoMfundi wayo”kusho u Khubisa.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: