Ubuyisele emphakathini uSomabhizinisi

355

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UFIKELWE izinyembezi zenjabulo umphathi wenkampani i-Asandanathi Consulting uMnuz. Bonny Ngubane ongusomabhizinisi ngesikhathi enikela ngemifaniswano yabafundi esikoleni ayefunda kusona iSenzokuhle Primary School esizinze eMooiriver.UNgubane uthe ubone kubalulekile ukubuyisela emphakathini ngokuthi aqale la ephuma khona okuyisikole aqala kusona amabanga aphansi ngokwemfundo.”Ngiyabazi ubunzima othisha  ababhekana nabo ezikoleni ikakhuluzi uma umfundi engawugqoki umfaniswano ngendlela ngenxa yezimo ezingafani emndenini esiphuma kuyo.Ngibe sengithatha isinqumo sokuthi ngixoxisane nothishanhloko walesikole ngokuthi ahlonze abafundi abaphuma emndenini edla imbuya ngothi.Ube esenginika isibalo sabafundi abanga-40 ngakwazi ukubathengela imifaniswano kusukela esicathulweni kuya ejezini.Lokhu ngikubone kubalulekile ukuthi ngikwenze kuqondane nenyanga yabantu abasha lakhona sikhumbula intsha yango 1976 eyalahlekelwa izimpilo zayo ilwela yona imfundo.Asigcinanga ngokunikela ngemifaswano kuphela kodwa emva kwalokho sibe nemidlalo yebhola lezinyawo nelokunqakisana labesfazane nabafundi balesi skole beqhudelana neqembu iSiqinisa Glamour girls kanye neSiqinisa Glamour Boys okuphethe ngokuthi abafana beSiqinisa bathole iwini ka 2-1 amantombazane wona ahlulwa ngo 4-3.Izinto lezi esingeke sizigcine ukuzenza emphakathini kepha kuzoba izinto ezenzakalayo minyaka yonke ngoba ngikubona kubaluleke kakhulu ukubuyisela emphakathini uma usuphumelele empilweni futhi ungakhohlwa la uphuma khona njengoSomabhizinisi.”kusho uNgubane.

Onguthishanhloko walesikole uMnuz. Nkosiyakhe Zuma uzwakalise okukhulu ukubonga ngabakwenzelwe uNgubane.”Namanje sisathokozile ngesikwenzelwe uMbomvu ngoba kungokokuqala ukuthi kubuye umuntu owayefunda kulesikole ezobonga ngokuthi abuyisele kubafundi.Lokhu kukhombisa ukuba isibonelo esihle kubafundi kanye nasemphakathini wethu.Imvamisa yabanye abantu ababe besabheka emuva la besuka uma sebephumelele empilweni.Simfisela okuhle kodwa losomabhizinisi futhi aqhubeke nalokhu akwenzayo.” Kanti omunye wabafundi ohlomulile uThuthuka Ndlovu (15) 0wenza ibanga leshumi ubonge wanconcoza ngokuthola umfaniswano omusha nezicathulo.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: