Bazoklonyeliswa abathola umfundaze kwaSASA

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ABESIKHWAMA  I-Sugar Industry Trust Fund for Education (SITFE), ephethwe iSouth African Sugar Association, izobamba umcimbi ksasa ngenhloso yokuhlonipha labo asebephothule iziqu zabo emaNyuvesi nasemakolishi abebexhaswe  ilesikhwama.Ongumphathi emnyangweni wezokuxhumana ka-SASA uMnuz.Cedric Mboyisa uthi

“Unyaka ngamunye iSITFE inikeza imifundaze ewu-41 kubafundi iningi labo abazali babo abasebenzela imboni kashukela  kwizifundazwe ezimbili  iKwaZulu-Natali kanye neMpumalanga. Kulo mfundaze kuhlanganiswe eyi-6 ezofundisa izingane zabantu abasebenza kuMoba abazofaka noba iziphi izicelo zokufunda kuma Nyuvesi abawathandayo. Imfundaze weSITFE uzokhokhela imali yeNyuvesi, izincwadi zokufunda, ukudla kanye nendawo yokuhlala ingane ize iqede ukufunda.  Umsebenzi walo mfundaze ukukweseka nokukhuthaza izindawo ezikhulisa uMoba eNingizimu Afrika. I-SITFE sisize ekufundiseni abafundi abawu-10 000.”

Abaphumelele phambili bazothola iLaptop entsha. Bonke abathole iziqu bazothola izitifiketi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: