Usekela Ngqongqoshe eMnyangweni weMfundo ephakeme kuzwelonke uMnuz Bhuti Mnamela uthi batshale imali engu-40billion ukuthuthukisa ama TVET College kulonyaka wezimali.

147

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

USEKELA Ngqongqoshe eMnyangweni weMfundo ephakeme kuzwelonke uMnuz Bhuti Mnamela uthi batshale imali engu-40billion ukuthuthukisa ama TVET College kulonyaka wezimali.UManamela usho kanje ngesikhathi iSikhungo esicija amakhono i Coastal College sithwesa imiyezane abafundi abakade bephothula iziqu zabo zemfundo ephakeme mhla ziwu-20 Julayi eHholo eliseThekwini eDurban Station.

Usekela Ngqongqoshe uthe bewu Mnyango batshale lemali ngenhloso yokuthuthukisa izinga lemfundo kulezikhungo’’sitshale lemali ngenhloso yokucija ngolwazi oThisha abafundisa ema TVET Colleges futhi izophinde ilekelele ngokuthenga izinsiza zokufundisa,okunye sizibophezele ekuqokeni abafundi abenze kahle ukuthi sibanikeze umsebenzi wokuzofundisa kulezikhungo ngoba siyakholwa ukuthi labafundi basezingeni eliphezulu ukuthi sebengenza noma hloboluni lomsebenzi ngemva kokuthola leziqu, abafundi abangazitholi iziqu zabo siwuMnyango sikhiphe umyalelo wokuthi banikezwe iziqu besebekhokha imali mangabe sebethole umsebenzi ngisho nalabo abafunda ngoxhaso lukaHulumeni u NESFAS kumele banikezwe noma ngabe bayakweleta’’kubeka uManamela.

UThishanhloko wase Coastal College uMnuz Sibhalala Ndlovu,ululeke abafundi ukuthi indlela yemfundo ayinamkhawulo ngakhoke ukuthola iziqu akubavimbeli ukuthi baqhubeke bayofunda kwezinye izindawo wathi kumele baqhubeke bafunde ukuze bezozibeka emathubeni amahle okuthola imisebenzi engcono Kanye nezikhundla ezihloniphekile.UNdlovu uthi yize kukhona lapho ababuye bangaboni ngasolinye nabafundi kodwa ukuxoxisana ikona okukhomba indlela eyaphambili ngasosonke isikhathi wabonga kakhulu ukuzinikela koThisha Kanye nabafundi abaphumelele

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: