ubuiyisele emphakathini owalimala engozini

162

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Owalimala engozini yemoto ngonyaka ka-2015 usebenzise ingxenye yemali yesinxephezelo enikezwa abantu abalimala ezingozini zomgwaqo iRoad Accident Fund ukuthuthukiswa impilo yakhe nokunikela kubafundi abadonsa kanzima esikoleni ayefunda kusona amabanga aphansi esisendaweni yase Nanda eMaoti iNhlonipho Primary School.U Mnuz Syabonga Duma odabuka eNanda unikele ngemali engu-10 000 esikoleni ayefunda kusona ngonyaka ka-2002 iNhlonipho Primary ngenhloso yokulekelela abafundi abaswele umfaniswano wesikole,lokhu kwenzeke emagcekeni esikole mhlaka-27 Sebuthemba lapho bekumenywe khona nabazali ukuzokwamukela imifaniswano yabafundi.

UDuma uthe yena ungumntu okhuliswe uGogo kunzima kodwa ngoba yayingekho into ayengayenza wabekezela waze waqeda isikole,ngonyaka ka-2015 uthi walinyazwa iloli ezimele eceleni komgwaqo endaweni yase New Lands nokwaholela ekutheni agcine ethola imali yesibonelelo sabalimale emgwaqweni,kuleyomali waziqalela ibhizinisi lakhe lokuthutha abasebenzi ngemoto nokuyilona aziphilisa ngalo kumanje’’isimo engikhule ngaphansi kwaso besingesihle kodwa ngaqhubeka ngafunda ngaze ngaqeda esikoleni.

Ngathi uma ngibona kukhona imadlana encane enginayo ngacabanga ukuthi bakhona abanye abantwana abafundayo abangenawo umfaniswano wesikole nokuyisimo engisazi kahle ukuthi sibuhlungu.Ngiye esikoleni iNhlonipho Primary nokuyilapho nginikele ngalemali ngokubambisana no Thishanhloko uMnuz Maphanga sakwazi ukuthola imifaniswano yamantombazane ewu-20,amahembe abafana awu-30 abhulukwe amahlanu kanye nezicathulo eziwu-24,ngiyaqonda ukuthi abasizakalanga bonke kodwa ngiyafisa ukubuya ngizosiza abanye mangabe amasenti evuma ngoba ngingumntu ozisebenzayo ngiyafisa nabanye abantu balule isandla bazi ukuthi umntu ungumntu ngomnye umntu’’kubeka uDuma.

Abazali babafundi abahlomulile bathi uDuma uyisibusiso endaweni yase Maoti,uNkk Goodness Dlamini onabantwana abahlanu,uthe yena ungu Mama aphinde abe nguBaba kubantwana bakhe abahlanu njengoba uBaba wabo adliwa izintaba,wathu uyafisa sengathi nezingane zakhe zingathi maseziphumelele zingakhohlwa ukubhekelela abantwana abasafunda kodwa beswele.UMnuz Lucky Ngcobo unguBaba okhulisa abantwana babili uthe washonelwa uNkosikazi wakhe ngonyaka ka-2012,uthe uswele imilomo yokubonga lesipho somfaniswano ngoba abantwana bakhe sebezozizwa befana nabanye abafundi bazobe nomfaniswano ophelele ngoba phela amakhaya akefani kodwa umfaniswano wenza kungabonakali konke lokho wonke umfundi azizwe amkelekile.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: