Bavakashelwe uNgqongqoshe bengalindele ehhovisi elikhulu

142

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MEC Nomsa Dube-Ncube nabasenzi baseHhovisi elikhulu lalomnyango

By:Mandisa Magubane

Ungqongqoshe woMnyango wezokuThuthukisa koMnotho, ezokuVakasha Kanye nezemvelo esifundazweni iKZN uNkk. Dube-Ncube  uvakashele eHhovisi labasebenzi balomnyango bengelindele.

Abasebenzi bamamukele kahle unqongqoshe, bamukhombisa onke amagumbi okusetshenzwa kuwona.okusebenza baze bacela nokumakhela elakhe ihhovisi elincane mgaphakathi.

Kusukela ekugcotshweni kwakhe ngenyanga edlule ungqongqoshe usezinhlelweni zokunxusa indlela yokusebenza nokugqugquzela abasebenzi nezinhlaka zomnyango ukuze zisebenze ngokuzikhandla ekusebenzeleni abantu  ngokuziqhenya.

“Kuyajabulisa ukubona abantu besilisa nabesifazane abasebenza kulelihhovisi bezimisela ngomsebenzi wabo.”kusho uDube-Ncube.

“Njemngonyango sizibophezelw ekuqinisekiseni ukuthi siyawukhulisa umnotho, namabhizinisi amakhulu namancane ayawenza amathuba emisebenzi,” kuchaza kungqongqoshe. uNqongqoshe uphinde wathinta odabeni lokuziphatha kwabasebenzi esho ukuthi bonke abantu mele bafike emsebenzi ngesikhathi. Uma lokho kungenzeki kuzodala izinkinga ngaphakathi emnyangweni

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: