UMeya udlulisa amazwi enduduzo emndenini weNkosi uNtuli

111

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Njengo Meya kaMasipala wakwaMaphumulo, ngifisa ukwedlulisa amazwi enduduzo emndenini weNkosi u-John Mbhekeni Ntuli (72), ngaphansi kobuHoli beNdabuko besizwe sakwaMkhonto, nakwaKhoza, ongasekho emhlabeni. INkosi ikhothame ngoLwesihlanu mhlaka-20 kuNhlangulana ku-2019, emva kokugula isikhathi eside.Ngifisa ukwedlulisela amazwi enduduzo ngokukhulu ukudabuka emndenini wakwaNtuli nasemphakathini wakwaMkhonto/Khoza. INkosi ibinguMholi ozithobile futhi isebenza njengomhlanganisi womphakathi wayo. Usebenze ngokuzikhandla ekuthuthukiseni umphakathi waphinde wazibophezela ekufukuleni izimpilo zabantu bakwaMkhonto. INkosi iyohlale ikhumbuleka njalo ngemisebenzi yayo emihle eyenzele isizwe kanye nezizukulwane ezizayo.Ukukhothama kweNkosi uNtuli kushiye elikhulu igebe emphakathini wakwaMkhonto kanye nakuMasipala wakwaMaphumulo wonkana. Siyakhuleka futhi sinethemba lokuthi uMdali uzokwehlisela umoya wakhe aphinde aphe amalungu omndeni wakwaNtuli, abakwaMasipala, kanye noMphakathi wakwaMkhonto amandla nokuthula kwengqondo ngalesikhathi esibi sokukhothama kweNkosi.Ngiyabonga.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: