Ayigculisi indlela esebenza ngayo i NYDA: Democratic Alliance

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

SIBULELO DLAMINI

Uphiko lwentsha lwe Democratic Alliance Kwa Zulu-Natali luthi alweneme ngendlela i National Youth Development Agency esebenza ngayo.

Iphini likasihlalo wophiko lwentsha lwe DA u Nomfundo Khubone ubehambele amahhovisi we NYDA lapho ebeyohlangana nesikhulu sale nhlangano u Mnuz Nhlanhla Shibe. Inhloso yomhlangano bekukudingida kabanzi ngezingqinamba ezibikwe ulusha lwase Ningizimu Afrika ngale nhlangano.

U Khubone uthi ziningi izikhawu lapho bethola izikhalo ngendlela le nhlangano esebenza ngayo, uthe akubaphathi kahle ukuthi usizo luhlinzekwa kwabathile.

“Ziningi izinkinga esizidingidile emhlanganweni, besithola izikhalo ezahlukene ngokungeneliseki kwabantu ngendlela i NYDA eyenza ngayo izinto. Ukwentuleka koxhaso lwezimali oluhlinzekwa intsha engosomabhizinisi abancane iyona eseqhulwini. Siphinde sathola ukuthi nezinkinga zokuxhumana phakathi kwe NYDA nabantu abasuke befake izicelo kungumthelela ekutheni abanye bangalutholi uxhaso ngesikhathi,” kusho u Khubone.

Uqhube wathi bazimisele ukusebenzisana ne NYDA ukuthola izixazululo zezinkinga le nhlangano ebhekene nazo.

“Sizimisele siwulusha lwe DA ukuletha izisombululo ezinkingeni le nhlangano ebhekene nazo. Engikubonile ukuthi le nhlangano ayisayifezi inhloso yayo okungukusiza abantu abasha, uma uqhathanisa umthamo wabantu abafaka izicelo nabantu abathola uxhaso uyabona ukuthi likhulu kakhulu igebe,” kuqhuba u Khubone.

U Khubone udalule ukuthi isabelo zimali kule nhlangano isona u Shibe akhale ngaso kakhulu ngokuthi asanele ukuhlinzeka inani lomthamo wabantu abafaka izicelo zoxhaso.

“Isabelo zimali yilona daba akade belokhu beluphinda phinde njalo abaphathi bale nhlangano. Kodwa bakuvezile ukuthi banezinhlelo zokuqhamuka nesisombululo kulezi zinkinga, bakudalulile ukuthi bavule amahhovisi ezindaweni ezahlukene zesifundazwe ukwenyusa izinga lokunakekelwa kwezidingo zentsha,” kuphetha u Khubone. Okhulumela i NYDA kuze kwashaya isikhathi sokushicilela engatholakalanga

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: