ZIKHALA NGOXHASO IZITSHUDENI EZIZINIKELE EKUFUNDISENI ABAFUNDI BAMABANGA APHEZULU

302

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

ZINXUSA ukwesekwa ngezimoto ezizolanda abafundi nabafundisi izitshudeni ezisiza abafundi bamabanga aphezulu ezifundweni zabo zezibalo nezesayensi ukuqinisekisa ukuthi baphumelela ngamalengiso kusukela ebangeni leshumi kuya kwabenza umatikuletsheni.

Lamakilasi bawabambela eBuhlebemfundo Secondary School ngezikhathi zantambama kusukela ngehora lesi-6 kuya kwelesi-8 osekunzima kubafundi nabafundisi abahamba ngezinyawo uma sebebuyela emakhaya. “Sekukaningi sibika amacala okubanjwa inkunzi esiteshini samaphoyisa KwaDabeka kodwa kunokuthi kunciphe lobu bugebengu buyanda. Siba nenkinga uma sesibuyela emakhaya nokudala ukuthi singazi ukuthi sesizosebenzisa siphi isikhathi ukusiza abafundi abadinga usizo,” kuchaza uMnu Siyabonga Zibani oyilungu le Limitless Academy.

Uqhube wathi muva nje sekunemoto ewuhlobo lwe-Sudeni yakwa Toyota Etios ebizama ukubamba abafundisi bakulesi sikhungo. “Uma sizothi uma sesihamba sibanjwe mihla namalanga lokhu kuzophoqa ukuba isikhungo simise ukusebenza, lokhu kuyinto ezolimaza abafundi abaningi,” uchaze kanje. uZibani uphinde washo nokuthi abafundi abahlala ezindaweni ezithe ukuqhela njengase Clermont nabo bafunda kusona lesi sikhungo.

UMnu Ntuthuko Nkosi naye oyilungu lalesi sikhungo uchaze lesi sikhungo njenge sikhungo esinezinhlelo ezimbili, uhlelo lokusiza abafundi bamabanga aphezulu kanye nohlelo lokufundisa abafundi bamabanga aphansi ukusebenzisa ikhompyutha. “Sisungule lesi sikole ngonyaka wezi-2017 ngenhloso yokulekelela abafundi bamabanga aphezulu kusukela ebangeni lesi-8 kuya kumatikuletsheni siqale.

Ngokusho kuka Nkosi yena osenza izifundo zakhe zobumeli e-University of South Africa (UNISA) naye okhulele endaweni yaKwaDabeka, lesi sikole sikwazile ukuhlala ezingeni la-95% labafundi bakwa matikuletsheni abaphumelelayo kanye nezinga la-65% abangena emaNyuvesi nasemaKolishi kusukela lesi sikhungo sasungulwa.

UNkosi uthe, “Uma siqala lesi sikhungo ukusebenza ngonyaka wezi-2017 siqale nabafundi abangama-47 lapho besifundisa abafundi bakwa matikuletsheni kuphela. Ngonyaka wezi-2018 bese sinabafundi abangama-62 kulowo nyaka bese sifundisa nabafundi bebanga le-11. Ngonyaka odlule unyaka siwuqede nabafundi abangama-70 kusukela ebangeni lesi-8 kuya kwele-12. Lo nyaka siwuqale nabafundi abangama-145 ababhalisele ukufunda kulesi sikhungu kulamabanga amathathu esesiwafundisa.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: