COVID- 19 NEMIZAMO KAHULUMENI YOKUSIZA OSOMABHIZINI ABASAFUFUSA

94

Get real time updates directly on you device, subscribe now.


Nhlanhla Simelane

UMengameli wase Ningizimu Africa Cyril Ramaphosa ubonge abantu base Ningizimu Africa ngokuziphatha ngalesikhathi esinzima esibhekene naso enkulumweni yesizwe ngo Msombuluko mhlaka 30 KuNdasa. Mengameli uchaze isimo se Junk Status njengesimo esingeke siphazamise izinhlelo zokulwa ne Covid – 19 njengoba kumiswe zonke izinhlelo izinsuku ezingamashumi amabili nanye.Uphinde waveza nohlelo oluzobakhona lokuvakashela imizi kuhlolwa lesisifo. Kodwa umbuzo osalayo ukuthi osomabhizinisi abasafufusa bazokwazi ukuvuka bazithathe yini umakudlula lockdown.Kunokwesaba kokuthi abasebenzi abaningi bazoluzwa imisebenzi Kanye namanye amabhizinisi ngeke akwazi ukubuya avule iminyakgo ngexa yokulahlekelwa inzuzo njengoba u-Edgars, Jet bengase bengavuli uma kudlula lesisimo.Kodwa Umnyango wezamabhizini amancane  obizwa nge SMME Business Development  ophethwe UNgqongqoshe  Khumbudzo Ntshavheni unohlelo lokusiza osomabhizinisi 

Abaphazanyiswe isimo se covid – 19. Kodwa kudingeka ungene kwisizinda lwebu elandelayo ukuthola yonke imininingwane www.dsbd.gov.za futhi kuphinde kusizwe amabhizinisi akwazi ukuthola uxhaso le Unemployment Insurance Fund (UIF) ukuthi akwazi ukuholela abasebenzi ngalesisikhathi se Covid – 19.Kuphinde kwasungulwa isikhwama Solidarity Fund ukulwisana neCovid-19 uMongameli Cyril Ramaphosa ubonge imindeni yakwa Ruperts, Oppenheimers Kanye Patrice  Motshepe ngokunikela ngesigidi semali umndeni ngamunye. Umbuzo okhona ukuthi uxhaso lukahulumeni luzokwazi yini ukufinyelela kubobonke osomabhizinisi abasafufusa. Nokuthi imigomo yokuthola lemali bazokwazi yini ukuhlangabezana nayo nokuthi kungabibikho imakhikha yezamabhizinisi ezosala ngaphandle.Abanini bamabhizinisi asafufusa sebethandazela ukuthi uhulumeni angangezi esinye isikhathi se lockdown.lokho kuyosho ukushabalala kwamanye amabhizinisi eNingizimu Africa ikakhulukazi emalokishini nase makhaya 

MAYELANA NEMINININGWANE EPHELELE NGOXHASO LWEZAMABHIZINISI 

Website : www.dsbd.gov.za

Register on https://smmesa.gov.za/

Complete online Application Form (to be released on Thursday, 02 April 2020); 

Upload Required Supporting Documents

Hotline 0860 663 7867 

Email : info@dsbd.gov.za

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: