IMEYA YASO-LUNDI ISHUMAYELE IVANGELI LENHLAZEKO

185

Get real time updates directly on you device, subscribe now.


THABANI MAPHUMULO
IMEYA yomasipala wasoLundi ikhansela Wilson Ntshangase ishumayele ivangeli lenhlanzeko ngenkathi ihambele indawo yaseBabanango engaphansi kukaWard 16  ngenhloso yokuqwashisa   ngegciwane iCorona Virus elihlasele umhlaba wonke.
Umphakathi wakulendawo ububonakala wethukile kepha ubuyilandela imiyalelo kaHulumeni yokuzigcina usendlini. Kulabo abebesezitolo bavumile ukuthi bazwile ngalolubhubhane bakuveza ukuthi lesi sifo ababoni ukuthi sesifikile kulendawo.
IMeya ibihambisana nekhansela lewadi  uMkhawuleni Buthelezi kanye nabasebenzi baka masipala benikela ngezihlanzi magciwane (Sanitizer).
Ekhuluma nomphakathi uNtshangase unxuse abantu baseBabanango ukuba balandele yonke imigomo kahulumeni elokhu ikhishwa kwabezindaba. “Ukuphepha kwenu nozivikela kulolubhubhane kubalulekile kithi njengomasipala wenu ngoba lokho kuzobe kwenza ukuthi izwe lethu lithuthuke liye phambili. Abantu abazigeze izandla, bese behlala emakhaya bengabi uvansi emphakathini ukuze kuliwe nokubhebhetheka kwalesi sifo kunqandeke nokuthelelana. Sizoqhubeka nokuhambela izindawo ezahlukene ngaphansi koLundi njengoba siluqalile loluhlelo edolobheni ngeledlule.”kusho uNtshangase.
Lendawo yase Babanango ibuqamama nedolobha nokwenza ukuthi kubenzima ukuthi kube nendawo enezitolo eziseduzane umphakathi ozokwazi ukusizakala kuzo.
Kulabo abaziphawulele ngalesi simo  uNkk. Zesuliwe Shabalala(56) wakhona eBabanango uthe yize lesi sikhathi sifike saphazamisa okuningi bona njengabadayisi kulendawo balimele kakhulu. “Kuthiwe a sihlale ezindlini singaphumi, thina siziphilisa ngokudayisa kulendawo ngoba ne Plaza likude. Abantu bathenga kithi kodwa makunje sikhinyabezeke kakhulu.”
Omunye kube uSakheleni Mthembu (68) unxuse abantu ukuthi balandele imiyalelo kaHulumeni yokuzigcina behlanzekile bephephile kulesi sifo.” Sikwenza konke esiyalelwe ukuthi sikwenze ukuze siphephe kulento. “

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: