KUQALIWE UKUHLUNGWA KWABENESIFO SE COVID-19 KWADUKUZA

89

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Nokulunga Majola

EMIZAMWENI yokulwa nokusabalala kwegciwane lecorona, uMasipala waKwaDukuza ngokubambisana noMnyango weZempilo bahambele izindawo ezihlukene ezingaphansi kwalomkhandlu ukuhlunga abantu okumele bahlolele igcinawe le corona. 

Lokhu kwenziwe ngokuthi abantu babuzwe imibuzo ephathelene nezempilo kanye nokubheka ukuthi banazo yini izimpawu zaleligciwane. Loluchungechunge luqale e Stanger Height mhlaka 8 no 9 ku April. 

Ezinye zezindawo ezivakashelwe abazempilo kubalwa irenki yamatekisi ikwaDukuza ekuwadi 19, Eyase Shakaskraal ku wadi 28, eyase Ballito kanye nenxanxathela yezitolo iBallito ku wadi 6. Baphinde bavakashela I Shaka’s Head kuwadi 4. 

Okhulumela umasipala waKwaDukuza uMnuz Sipho Mkhize uthe ukuhlungwa kwabantu kwenziwa abezempilo abagqoke imifaniswano futhi behamba ngezimoto zomnyango wezempilo. Loluhlelo lokuhlunga abantu lumenyezelwe uhulumeni ukwenza kubelula ukuthi labo abanaleligciwane basheshe batholakale. 

Ngokusho komnyango wezempilo akubonabonke abantu abazohlolelwa leligciwane kodwa labo abatholakala benezimpawu zalo. Umphakathi uyacelwa ukuba ugqugquzele abantu ukuba bahlungwe futhi bahlolele leligciwane baphinde bazigcine behlanzekile bahlambe izandla ngensipho nezibulalimagciwane ngaso sonke isikhathi. 

Umphakathi uyanxuswa ukuba ungakusabi ukuhlolelwa leligciwane uphinde uxhase abadala kanye nezingane ekutheni bazivikele kuleligciwane. Izimpawu zecorona zibonakala ngokubabuhlungu komphimbo, ukukhwehlela kanye nesifuthefuthe (fever).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: