Ake sicobelelane ngolwazi ngobhubhane Covid-19

224

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Intatheli yephephandaba

Impi yokulwa nobhubhane lweCoronavirus isidinga ukubambisana okuphezulu phakathi kukahulumeni kanye nomphakathi. Ngoba asengenile amanzi endlini njengoba sekucacile ukuthi siyisizwe sesidlulile kakhulu esigabeni sokuyithola kwabavela phesheya kwezilwandle kuphela, kodwa isigeleza ngaphakathi ezweni, #isisemphakathini.

Yingakho kuyichilo ukuzwa ukuthi kunemiphakathi ethi ayizifuni ngasemakubo izikhungo ezizokwelapha nezizogcina abasolwa ngokuba nalesi sifo (quarantine wards) kanye nalabo esekubuye imiphumela eveza ukuthi sebeyagula (isolation wards). 

Lokhu kwenza kucace bha ukuthi abantu abaningi abakasiqondi lesi sifo noma mhlampe kukhona abathile emiphakathini yethu abasiqondayo kodwa abafaka abantu bakithi ehlathini ukuze bafeze izimfuno zabo ezinoku ngabacabangeli abanye abantu. 

Umbuzo owundoqo uthi: uma uthi awusifuni ngakini lesi sikhungo noma isibhedlela, wena noma abomphakathi wangakini uthi bazophuma babhekephi umakwenzeka behlabeka? 

Ngoba phela lesi sifo uma sesigadla, sigadla ngokuphazima kweso. Manje uma kungenalutho endaweni kusho ukuthi abantu bazophelela emgwaqeni singekho isidingo. Kanti futhi kubalulekile ukuthi abantu bakuqonde ukuthi isikhungo noma isibhedlela singaba ngakini kodwa lokho akusho ukuthi esakuleso sigceme kuphela, isibhedlela kuba ngesesifunda noma isifundazwe, zehlukaniswa ngobubanzi bazo kanye nohlobo lokuhlenga olwenzeka ngaphakathi kuzo. Kodwa asikho nje isibhedlela oku ngesesigceme esithile, kungaze okungenani kube umtholampilo oba ngowalelo wadi noma isigceme. Nakhona lapho kumele lowomtholampilo ukwazi ukuhlinzeka ngosizo kuwonkewonke ogulayo ngale kokubheka ukuthi lowomuntu udabukaphi. 

Ziya ngokuya ziqina izindaba zokuthi ukungazi, nokungasiqondi lesi sifo, kanye nokusaba, kunawo umthonselana womthelela wezibalo eziphezulu zabantu abedlula ngalolu bhubhane. Yingakho kubalulekile ukuthi sihlale sicathulisana ngokukhulisana ngezinto ezahluka hlukene ezithinta ukhovothi (iCovid-19).

eNew York sekuwumchilo wesidwaba ukwedlula kwabantu emhlabeni abangaphezulu kuka 500 ngosuku. Kuthangi (24 April 2020) bebejabule ngoba bakwazile ukusehlisa lesi sibalo kwashona abantu abangu 474 kuphela. 

Osolwazi bathi ukube uMatamela akashongo ukuthi – ‘Ayihlale phansi ibambumthetho’ – eSouth Africa mhlampe nathi ngabe sesigudla kuzo lezi zibalo zabantu abashona ngosuku. Kodwake lokhu kuthi gozololo emakhaya singanyakazi kusinike umvuzomkhulu. Sakwazi ukulithithibalisa nokulindondisa leligciwane elisho ukuwugoqa umhlaba ngesikhathi esifushane nje.

IMelika nezinye izikhondlakhondla zamazwe ziwugeje kanjani umnyango?
Amazwe amaningi alinyazwe ukuthi aphuzile ukubemukela ubungozi balesi sifo. Kanti futhi abantu abaningi baphuzile ukwemukela ukuthi leligciwane lihamba ngesivinini esiphezulu kakhulu uma abantu benyakaza. Osolwazi bathi osukwini nje olulodwa uma kunyakazwa ngendlela eyejwayelekile ezweni, ogulayo oyedwa uyakwazi ukuthelela abantu abangafinyelela kwabayikhulu ngosuku.

Akesimqale nje evuka ekuseni umuntu obeyophuza espotini baphuzisana nomngani wakhe ebhodleleni elilodwa kanti umngani vele usephathekile, bese liyadlula kanjalo ngamathe, yize noma lingeke liziveze ngaleso sikhathi noma ngalolo suku, ngoba vele kuyashiwo ukuthi liyazithatha izinsuku eziyisikhombisa kuya kwezingu 14 kwesinye isikhathi lisacashile nje lingakazivezi. 

{Bathi osolwazi kuyenzeka leligciwane lithi selingenile kodwa liqale licashe lisekulesikhathi sokuzifihla lingakazivezi izimpawu zokugula 《incubation period》, okwenza kubuye kusinde kwehlela kulesi sigaba ilokhu kokuthi uma lingakazivezi izimpawu kwesinye isikhathi noma uhlolwa (testing) ngokwe SWAP lethunyelwa e-Laboratory aliveli. 

Uba Negative kanti seligijima egazini okwenza ukuthi umuntu atshakadule ezitshela ukuthi imiphumela ihambele ngakuye kanti belisacashile bese uma sekuqala izimpawu 《signs and symptoms》, bese uma esaphuma kulesi sigaba aledlulisela kwabaningi abantu ngesivinini yena azi ukuthi uphasile ngokwemiphumela yakhe. 

Yingakho kubalulekile ukuthi uma umuntu eke waba nje sencupheni azikhwalantine 《quarantine 》okungukuzivalela egunjini lakhe ngayedwana uma esalinde imiphumela noma isifikile kodwa ikhomba ukuba ukuthi akasulelekanga (negative) futhi zingakedluli izinsuku izingu 14 noma 21 ukuziqinisekisa, kubalulekile ukuthi uqhubeke nokuzikhwarantina ukuze sigweme ukuthelela imindeni yethu ngenxa yokuluthwa ilesi sigaba sokuzifihla kwesifo.

Okunye kwakamuva osekuthusa nosekwenza ukuthi kugqugquzelwe ukugqokwa kwamaMask ilezindaba zakamuva eziveza ukuthi baningi abantu esibangenayo lesi sifo kodwa bengabi nazo izimpawu, uthole ukuthi ubaphathile waze waphela nabo bengabonanga. Loluhlobo lunobungozi obuphindwe kabile ngoba ilona elidlulisa leligciwane ngesivinini esiphezulu, bengazi nokwazi ukuthi bayalidlulisa futhi libaphethe. Nosekwenza kubaluleke ukuthi agqokwe amaMask ukuze umabekhuluma, noma bethimula labo abagulayo bebe bengazi kungaphumi amathe angene emakhaleni, emehlweni noma emlonyeni womunye umuntu bese belibhebhethekisa kanjalo nje bebe bengazi – ngoba ukungazi kuyafana nokungaboni}.

Konjwe besisa kulomuntu oye espotini, walicaphuna kwingudu, lisazifihlile kuye. Kodwa ngosuku oluyoziveza ngalo, indaba yonakala ekuseni nje uvuka eceleni kwalo olele naye alidlulise, ayovusa izingane endlini azithelele, enzele ugogo nomkhulu itiye eyobanika akhwehlele abathelele, bese kuvele kuvalwe ngehlahla njalo emndenini. 

Aphume aye estobhini ahhage noma ange aphinde axhawule ami nabo esitobhini alishiye njalo. Edlule, angene etekisini kusuke amaphepha, afike emasecurithini emsebenzi alikhwehlelele lisathi liyamsenethayza ledlule njalo igciwane, ababingelele bonke ngamahhagi nokuxhawula emsebenzini abathimulele abakhwehlelele lingene. 

Ngosuku nje olulodwa eyedwa abhubhise isizwe sonke. Bese labo abalicaphune kuye nabo basalele ngezinsuku eziyisikhombisa kuyaphezulu ngaphambi kokuthi nabo beqale ukulibhebhethekisa. 

Yingakhoke kubalulekile ukuthi ihlale phansi ibambe umthetho. Ngoba uma sinyakaza nalo leligciwane liyagijima kodwa uma sihlezi emakhaya nalo liyathithibala linganyakazi kakhulu.

Njengakulesi sibonelo somuntu wengudu ukube lo oyedwa owaphuma eyophuza wahlala ekhaya ngabe yena uqobo lwakhe akesulelekanga, nomndeni wakhe ngabe akawufakanga encupheni, umkhulu wakhe nogogo wakhe ngabe bayaphila, nasebenza nabo ngabe abagulanga.

Yiso kanyeke lesi isizathu sokuthi kumele sibambisane siwumphakathi nohulumeni ukulwisana nalolubhubhane. Ngoba liyigciwane eligadla ngokushesha uma like lathola ithuba emzimbeni. 

Osolwazi bathi lesi sifo ngeke usifanise nengculazi nomdlavuza ngoba zona zithatha isikhathi eside ukuveza izimpawu kanye nokubulala. Kanti kulesi konke kwenzeke ngokuphazima kweso. Ikakhulukazi kubantu asebekhulile.

Kusukela umuntu ethelelekile leli gciwane linesivinini esiyisimangaliso njengoba kwenzeka kwesinye isikhathi ukuthi likwazi ukuthathelana komunye nomunye lingakazivezi nezimpawu zalo, okwenzeka ngokushesha okukhulu uma kuqhathaniswa nezinye izifo. 

Yize noma ziningi izimpawu esingaziveza ngazo lesisifo kodwa nazi ezijwayelekile: wukushisa okweqile nokukhathala komzimba, amajaqamba, nokukhwehlela okuphekezelwa umqala owomile, nokuphelelwa ngumoya, nokungakwazi ukunambitha, nokuhluleka ukuhlukanisa amaphunga ahlukahlukene (loss of sense of taste and smell).

Kanti linjalonje alinqeni ukuzifihla izimpawu zize ezivele obala ezinsukwini eziyisikhombisa, okungenzeka ukuthi uma lithola amasosha omzimba ephansi kakhulu, noma kunezifo vele esihamba nazo ligadle kuzwakale ngokushesha. Kanti futhi malifika kubantu abadala kakhulu ogogo nomkhulu nakhona lishaya kuzwele ngokukhulu ukushesha. 

Okungesinye sezizathu okumele sibavikele kakhulu asebekhulile kanye nabathandiweyo bethu. Ngokuthi sihlale ekhaya singanyakazi. Uma singanyakazi igciwane liyama, umasinyakazo nalo lithola ithuba lokubhebhetheka ngamandla njengomlilo wequbula.

Ngokubambisana nemiphakathi uhulumeni kumele asigcine siphansi kakhulu isibalo sabantu abathelelekayo ukuze ezempilo ezweni zingasindelwa umthamo wabantu abaningi kuze kugcine sekushona nabantu ebekungamele beshone.

Lokho kuzokwenzeka ngokuthi umphathi nohulumeni basebenzisane ekuqinisekiseni ukuthi bonke abagulayo bayaziwa. Bese bonke bafakwe ezikhungweni lapho bezohlala ngabodwana (isolation ward) ngaphansi kweso elibukhali lodokotela nonesi abaqeqeshekile ukubhekana nalwengwadla baze belulame kubenisiqiniseko sokuthi abasakwazi ukuledlulisela igciwane kwabanye abantu. Impela selikhona idlanzana labantu abangeniswe ezikhungweni zaloluhlobo baphuma sebeyimiqemane. Futhi sebebuyiselwe emphakathini abasenankinga.

Okunyeke okubalulekile ukulandelela bonke abake baba nokuxhumana nabagulayo (contacts) belandelwa ilabo abaqeqeshelwe ukubazingela (chasing teams) ukuze nabo bahlolwe ngokushesha. 

Uma labo abake baba sencupheni besalindele imiphumela yokuhlolwa kwabo (SWAP) kubalulekile ukuthi bazikhwarantine (quarantine) emakhaya uma isimo sivuma, okuwukuzivalela ngawedwana ekhaya noma endlini. Lokhu kwenzekwa uma osolwayo kunesiqiniseko sokuthi uzokwazi ukuzivalela ngokwemigomo yokukhwarantina. Uma kukhona okukhomba ukuthi umuntu ngeke akwazi noma isibalo sabo siphezulu kakhulu ekhaya, begcwele ekhaya kumele uhulumeni ayomkhwarantinela esikhungwini sika hulumeni sokukhwarantina, uma ibuya imiphumela ithi abaguli kumele baqhubeke nokukhwarantina kuze kuphele izinsuku ezingu 14 bese beyabuyiselwa emphakathini uma kuphela lezo zinsuku zingekho izinkomba zokuthi bahlabekile. 

Uma kuvela nabo ukuthi basulelekile kumele bese befakwa kwi isolation ward ngokushesha baze belulame. 

I-HomeScreening and testing noma ukhukhulela ngoqo wokuhlolelwa kwabantu kungenwa umuzi ngomuzi kubalulekile kulesisigaba ngoba kuyokwenza ukuthi uhulumeni akuqonde ukuthi ubhekene nani. Kulula ukusilandelela lesi sifo uma ubazi abagulayo futhi usubahlungile kwabaphilayo. Ngoba usuke usufana nomuntu ofuna idlanzana labantu abatheleleka usuku nosuku. Osolwazi basifanisa nomlilo bathi kulula ukucisha umlilo omncane kunokucisha umlilo wequbula.

Uma kubanjiswane kahle phakathi kukahulumeni nomphakathi ukuqinisekisa ukuthi lesi sifo asikhuli ngesivinini. Lokhu kuyokwenza ukuthi sihlale sikwazi ukusilawula lesi sifo ngokubambisana kungabi nabantu abaningi abazodlula emhlabeni singekho isidingo. 

Futhi kuyokwenza nokuthi uma sekuvulwa amasango okuthi abantu bekhululeke kancane kancane njengokumemezela kukaPresident kwakamuva nje, kungabi nenkinga enkulu ngoba abagulayo bonke bayobe bengaphansi kweso elibukhali benakekelwa ezingeni eliphezulu. Abangaguli babuyele ensimini beyosebenza ukuze ngokubambisana sibuyisela umnotho esimweni sawo abantu beyimiqemane. 

Bese siqhubeka nokulandelela lelodlanzana nje elithelelekayo sibe sibuyisela futhi emphakathini asebesindile. Nokulicebo eliyophumelela kuphela uma kubanjiswene phakathi kukahulumeni nomphakathi. 

Ngoba khona akuzukuba lula kuzomele kube nokukhulu ukubekezelelana, nokunikezela ukuze loludonga olungenazitini esizolwakha lokuhlukanisa abagulayo nabangaguli, luzosisebenzela ekuthenini kungabhubhi abantu abaningi isidingo singekho. Nabantu bengathelelani ngesivinini esingaphezulu kwamandla ezwe. Siphinde futhi sibe nendlela enesidima yokubuyisela asebesindile emphakathini ngale kokubacwasa.

Kungekudala lizodlula lelifu elimnyama. Ngokubambisana sizoyinqoba iCoronavirus. 

#PleaseStayHomeSA #BeSafeSA #spreadFACTSnotFEAR

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: