KUGQUGQUZELWE UKUHLANZWA AMARENKI EMANDENI

285

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Intatheli yephephandaba

UMasipala wase Mandeni ngokubambisana nenhlangano yama tekisi i-SANTACO baqhube umkhankaso wokuhlaza amatekisi Kanye nama rank asenkabeni yedolobha lase Mandeni mhlaka 27 April 2020.  Lomkhankaso uyingxenye yemizamo ka Masipala yokulwisana nokubhebhetheka kwegciwane le COVID-19.
Njengengxenye yalo mkhankaso, iMeya ka Masipala wase Mandeni, uKhansela Thabani Mdlalose unxuse umphakathi ukuba uqinisekise inhlanzeko emakhaya Kanye nasezindaweni zokusebenzela. Isifunda iLembe lapho kuzinze khona lo Masipala sibalwa njengezinye ezihamba phambili esifundazweni ngokuhaqwa ileli gciwane.
“Izinombolo eziqhamukayo esifundeni sethu iLembe zilokhu ziqhubekile nokunyuka, azibukeki zizinhle. Siyacela abantu bakithi ukuthi baqhubeke baqinisekise ukuthi bahlanza izindawo abakuzo, bageza izandla, bafake izifonyo baphinde bahlale emakhaya njengokomyalelo ka hulumeni wezwe. Ngokubambisana singasinqoba esisifo” kusho uMdlalose.
Usekela shlalo we SANTACO iLembe, uMnu. Sibongiseni Kubheka, uncome kakhulu ukuzibophezela kuka Masipala ukulwisana nokubhebhetheka kwalolu bhubhane waphinda waqinisekisa ukuthi lenhlangano yama tekisi izibophezele ekuqinisekiseni ukuphepha kwabagibeli.
“Njengoba silana sizobheka ukuthi abashayeli, okuyibona abantu abasondelene kakhulu nabagibeli bayaqikelela ukuthi bayabafuthi ngezibulali magciwane futhi bafaka isibalo esibekiwe ngoko myalelo womnyango wezokuthutha. Lokhu sikwenzela ukuthi nathi sidlale indima yethu ekulekeleleni uklwisana nalolu bhubhane” Kubeka uKubheka.
Lomkhankaso wamukeleke ngelikhulu isasasa ngamalunga omphakathi kanye nabasebenzela ema-Rank.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: