Umnyango wezemfundo usuthi kumi ngomumo ngokuvulwa kwezikole

157

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

UNgqongqoshe uNKK Angie Motshekga uthi konke sekumi ngomumo ukuvulwa kwezikole uGrade 7 Kanye Grade 12 noma bake baba nezigqinamba. U Ngqongqoshe uveze lokhu esithangamini sezindaba, uphinde waphawula ngamalungiselelo okuvulwa kwezikole ngomsombuluko wango 8 Juni lapho aveze khona ukuthi u-95% wezikole kuleleli okulungele ukwemukela abafundi.

Uphinde wakubalula ukuthi akukho muntu ozovumeleka ukuthi avakashele ezikoleni ngaphandle kokuthi avumelane nothishanhloko wesikole ukuze kuliwe nokusabalala kobhubhane iCovid-19 ezikoleni.

“Sizoxhumana noMnyango wezeMpilo mayelana nezithuthi zabafundi ukuthi zibe sezingeni elifanele lokulandelwa kwezokuphepha kwabafundi,” kusho uNkk Motshekga.

Uthe uma kukhona abazali abanquma ukuthi izingane zabo zingalubhadi ezikoleni kusukela kusasa, hhayi ngenxa yeCovid-19 kodwa ngezizathu ezaziwa yibona, lokho basakuhlela njengomnyango.

Ukhuluma kanjena uMotshekga, uke wakubeka phambilini ukuthi abazali abakhetha ukuthi bazifundisele emakhaya izingane zabo, banelungelo lokukwenza lokho, inqobo nje uma bezosebenzisana noMnyango.

Uthe phambilini umnyango wawubesula kwirejista abafundi abazali babo abakhetha ukubafundisela emakhaya, kodwa wathi kulokhu ngeke bakwenze.
“Abazali bangazenza izinhlelo zokufundisa izingane zabo emakhaya kuze kufike lapho ababona khona ukuthi sekumele babaphindisele esikoleni,” ucashunwe esho kanje uNkk Motshekga.

Ngokwakhe, isikole yindawo ekwazi ukukhulisa umqondo womfundi, yindawo ekwazi ukunakekela ukuphepha kwabafundi, nokuthi bathole nokudla okubenza bathuthuke kwabakwenzayo.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: