UMKHANDLU WASEMANDENI NOBUDLELWANO NABWAKWASASOL

97

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

UMASIPALA waseMandeni, sewuqale ubudlelwane nenye yezinkampani ezinkulu, iSasol. Lobu budlelwano buqinisekiswe yizona zombili lezi zinhlangothi njengoba bezikade zihlangene khona eMandeni ngenhloso yokubheka ukuthi yini engenziwa ngenhloso yokuthi kuhlomule abantu abasha baseMandeni kanye nabantu besifazane bakule ndawo.

IMeya yalo Mkhandlu, uKhansela Thabani Mdlalose uthe okuyikhona okumqoka ukuba kulobu budlelwane kubonakale kuzuza abantu baseMandeni. Uchaze iMandeni njengedawo enothile nenengqalasizinda ezinzile. Ngaleso sizathu ke uthe kulo bubudlelwano kunenhlasi yethemba elokozayo. Okuseqhulwini kubona uthe ukuqinisekisa inhlalonhle kumphakathi.

Echaza uthe: “Okuyikhona okuseqhulwini ukuqinisekisa ukuthi abakwaSasol bayasibona isidingo sokuthi kube khona abakwenzela umphakathi wakule ndawo. Uma kunjalo sizozuza okukhulu kule ndawo. Ngikholwa wukuthi nayo iSasol ingazuza okukhulu ngokusebenzisana nathi.”

UMnu Mdunge oyisiKhulu esiphezulu sakwaSasol, uthembisile ukuthi bazoqhubeka nokusebenzisana noMasipala waseMandeni. Wathi uyethemba ukuthi lobu budlelwane buzothela izithelo. Ngalo lolu suku iSasol inikezele ngamalitres angu-2000 amaSinitizers ngenhloso yokulekelela lo Mkhandlu ekulweni neCorona.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: