Inyembezi zesaguga ziphenduke injabulo

Isikhulu se MGM Foundation esiphinde sibe yiMeya uKhansela Mduduzi Mhlongo ngesikhathi omunye ogogo owhlomula
85

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Sibulelo Dlamini

Injabulo beyibhalwe ebusweni ku Nksz Pikona Chonco (77) no Velephi MaNtuli Mhlongo (73) bakwa Dlangezwa eMpangeni ngesikhathi bethola izikhiye zezindlu abazakhelwe inhlangano engenzi nzuzo i MGM Foundation.

Isikhulu se MGM Foundation esiphinde sibe iMeya yomkhandlu uMhlathuze uKhansela Mduduzi Mhlongo unike ogogo izindlu ezigcwele ifenisha entsha kanokusho ngokusemthethweni.

Njengengxenye yemigubho yenyanga ka Nelson Mandela, le nhlangano izibophezele ukuqhubeka nokushintsha izimpilo zabantu abahlwempu abakhele uMasipala wase Mhlathuze. U Khansela Mduduzi Mhlongo uthe bayazibophezela ekuqhubekeni ezinyathelweni zika Nelson Mandela owayengu Mongameli wakuleli ngokushintsha izimpilo zabantu.

“Sakhethwa ebuholini ukuze sishintshe izimpilo zabantu zibe ngcono, ezethu kumele zize kamuva.

 Konke esikwenzayo, kumele sicabange abantu abasibeka lapho sikhona kuqala. Izinhlaka ezifana ne MGM Foundation zikhonela lokho emiphakathini yethu, ukuhlonza abantu abadinga usizo bese ziphuthume ngokushesha. Ngingekufihle ukuba konke lokhu kube impumelelo ngenxa yosomabhizinisi abakhele uMasipala wethu, ngithanda ukudlulisa ukubonga kubona ngiphinde ngibagqugquzele ukuba basikhumbule futhi nangokuzayo,” kusho u Mhlongo.

Ugogo Chonco ubonge wanconcoza ngesipho asichaze njenga nesisho ukushintsha kwempilo yakhe.

“Enikwenze kimini, nikwenze nakwabanye. Ngeswele amazwi ayizinkulungwane okubonga. Okungijabulisa kakhulu ukuthi noma ngiphelelwa isikhathi sami emhlabeni, abazukulu bami ngizobashiya benompheme emakhanda abo. Ngiyabonga ngokuthi ningihlonze ukuthi ngiyaludinga usizo nabe senilula isandla eselekelelayo. UNkulunkulu anibusise, ngiyabonga Njomane,” kuphetha u Chonco.

Ugogo uMaNtuli Mhlongo ungomunye ohlomulile , uhlulekile ukuzibamba wakhihla esikanandi ngesikhathi ebonga isipho sakhe.

“Ngehluleka ngisho ukuhamba izinyembezi ngendlela engijabule ngayo. Ngijatshuliswa kakhulu ukuthi umzimba wami uyophuma endlini ehloniphekile ngelanga engiyotshalwa ngalo. Ngiyolala ngiphumule ngazi ukuthi umndeni wami awusele entabeni. Ngiyabonga kakhulu Njomane ka Mgabhi nakubona bonke abalule isandla eselekelelayo, inkosi inandisele,” kusho ugogo uMaNtuli Mhlongo.

Abanye osomabhizinisi abaphonsile esivivaneni abakwa Mqapheli Supplies kanye ne Izinga Holdings.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: