KUVULWE ISIBHEDLELA SOKWELAPHA ABANECORONA KWADUKUZA

157

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

SIVULWE ngokusemthethweni isibhedlela, iGeneral Justice Gizenga Mpanza Hospital saKwaDukuza oGwini olusenyakatho yesiFundazwe, iKwaZulu Natal esizosetshenziselwa ukwelapha abahaqwe yigciwane leCorona.

Lesi sibhedlela sivulwe ngokuhlanganyela nguNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwabantu kanye nezoMsebenzi yoMphakathi KwaZulu Natal, uNkk Peggy Nkonyeni, uNgqongqoshe weZempilo KwaZulu Natal, uNkk Nomagugu Simelani-Zulu kanye nokhulumela uMasipala weLembe, uMnu Sphesihle Zulu, uMqondisi weZempilo kwisiFunda, iLembe, uNkk T.E. Maphalala kanye noDkt Sandile Tshabalala oyiNhloko yoMnyango weZempilo KwaZulu Natal.

Bonke labo baphinde bahlola isimo sesibhedela ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi sisesimweni esigculisayo. Lesi sibhedlela seqophelo eliphezulu kuhlalukile ukuthi sizokwazi ukuthi simumathe imibhede engu-113. IsiFunda, iLembe kuhlalukile lapha ukuthi sibalwa nezinye lapho siphezulu khona isibalo sabantu abahaqwe yiCorona. 

Ngenxa yaleso sizathu, uNkk Nkonyeni uthe kulokoza inhlansi yethemba ngokuvulwa kwalo mtholampilo ozokwazi ukuthi ubhekana nje ngqo nalabo asebehaqekile. Uthe uMnyango weZemisebenzi yoMphakathi yiwona owajutshwa ngoNdasa ukuba kube yiwona ohlinzeka ngengqalasizinda yeqophelo eliphezulu yokulwa nalolu bhubhane. 

Uthe ikhona neminye imitholampilo ababe yingxenye yokwakhiwa kwayo. Ubalule GJ Crookes ekwisiFunda uGu,naseNgwelezane Hospital kwisiFunda, iKing Cetshwayo uthe basilekelelile ngezinye zezinsizakusebenza ezimqoka kakhulu. 

Ngokunikizela ngezinsiza ezimqoka ezibhedlela uNkk Nkonyeni uthe bagcwalisela lokho abakuthembisa njengoHulumeni kokuthi bazoqinisekisa ukuthi benza konke okusemandleni ngenhloso yokunqoba iCorona. 

Ukwakhiwa kwezibhedlela kanye nokunikezela ngezinsizakusebenza ezimqoka kuzona uthe ngenye yendlela abakhombisa ngayo njengoHulumeni ukubaluleka kokuba abantu baphephe kulolu bhubhane.

Uthe: “Siyaziqhenya kakhulu njengoMnyango weZemisebenzi yoMphakathi  ngokukwazi ukuthi sinikezele ngengqalasizinda ngalesi sikhathi esibucayi kangaka sokuhlasela kweCorona.”

Eqhuba uthe ukuvulwa kweGeneral Gizenga Hospital KwaDukuza kuzokwehlisa umthwalo ezibhedlela eziningi zakule ndawo. Echaza uthe: “Sikholwa wukuthi uzoke wehleke manje umthwalo onzima obususemahlombe ezibhedlela zalapha KwaDukuza njengoba sesikhona manje isibhedlela esizokwenza umsebenzi wokwelapha abaneCorona kuphela.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: