USIXOXA NGENCWADI ISIPHO SENDODANA AYIBELETHELE EJELE

UNKK Thembeni Chonco ephethe incwadi engempilo yendodana yakhe engasekho okwakhiwe isikole saqanjwa ngegama layo
177

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

TSEPO MOLEFE

ISISHOSHOVU se-African National Congress (ANC) esabelethela ejele indodana sithi asimsoli uhulumeni wobandlululo ngokusigquma ejele noma sikhulelwe njengoba umfana waso waba ngukukhanya emphakathini wavulela izingane iminyango ikakhulukazi kwezemfundo. Sithi noma indodana yaso yashona isencane ngeminyaka kodwa amandla ayekuyona kwakungathi ngawendoda endala ngoba ngesikhathi esincane esiphilile kuningi okuhle eyayikufisa empilweni okunye kwakho eyashona seyikufezile.

UNkz Thembeni Chonco waseHenley Dam eMgungundlovu uvule isikole esizimele samakhono iSiyabonga Academy for Excellency athi saqalwa yindodana yakhe uSiyabonga eyashona ngo-2018 ineminyaka engu-20. Ubonge indodana yakhe ngokuba nesisa ezinganeni njengoba ethi yayibuya esikoleni iSt Nicholas Diocesan School esisedolobheni eMgungundlovu icobelele ontanga bayo ngesifundo sezibalo njengoba lapho yayifunda khona babenazo zonke izinsiza kufunda. “Wangithusa uma eqeda esikoleni esefunda e-university eseqala amakilasi efundisa izingane izibalo ne-computer.  Wathi akafuni ingane yomuntu omnyama incisheke amathuba wathi usefuna ukubhalisa isikole esizozimela kodwa esingezukubiza ngoba iphupho lakhe ngukubona umuntu omnyama ephumelela. Ngesikhathi efunda ubesebenza enkampanini yakhe yokuthuthukisa umphakathi. Ube eseqala i-family trust enginxusa nami ukuba ngiphonse okuncane ukuze kwakhiwe lesi sikole,” usho kanje.UNkz Chonco uthe sibe sincane iskhathi esiphilwe yindodana yakhe kodwa waqala ukuqaphela ineminyaka eyishumi ukuthi kukhona lokhu ephathiswe khona. Uthe esikoleni eSt Nicholas yayingaconsi phansi kothisha ngenxa yokuba yisishabasheki esisiza labo bafundi abaxakwa yizifundo. “Bekuthi noma kukhona umfundi obonwayo ukuthi uyaphambuka esikoleni kubizwe uSiyabonga ukuba azoxoxa naye ngoba bekwaziwa ukuthi uma umuntu ekhulume naye uyaqoqeka. Nginomuzi namhlanje engihlala kuwona ngenxa yakhe uSiyabonga. ISiyabonga Academy for Excellency iqale ukusebenza kulo nyaka ibhalisiwe ngokusemthethweni kuhulumeni. Lapha sithatha izingane kusukela kwa-grade R kuya ku-grade 7. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi lokho okwakufiswa nguSiyabonga kuyafezeka njengoba siqinisa kakhulu esifundweni sezibalo, i-computer nesiNgisi. Nginxusa ukubambisana nomphakathi ukuba uze uzothola ngezinhlelo zethu ngalesi sikole. Sikhona esise-Australia esesihlele naso ukusebenzisana njengoba ngezinye izinyanga sizoshintshana ngabafundi. Likhona nelinye izwe phesheya eselisithembise ukusilekelela kwesikudingayo

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: