BAKHUNJUZWE NGOKUGCINA IMIGOMO YECORONA

Osesithombeni uBrian Dube owe 1#Million shoes
72

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

LOYO osabambe njengeMeya yaKwaDukuza uKhansela, Dolly Govender usekhumbuze amalunga omphakathi aKwaDukuza, oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal ngemigomo emqoka yokulwa nokusabalala mawala kwegciwane, iCorona. 

UKhansela uGovender ubekade ekhuluma emcimbini omqoka wokunikezelwa ngosizo lwesizo lwezicathulo kubafundi abantulayo. Lo mcimbi bewuhlelwe yinhlangano engenzi nzuzo enohlelo elubizwa ngokuthi yi-1 Million Schools Campaign. 

Bangu-500 sebebonke abafundi abahlomule ngezicathulo kulolu hlelo. Lo mcimbi ubukade uqhubeka ehholo lomphakathi laKwaDukuza.

Ekhuluma lapha uKhansela Govender uthe: “Impi yokulwisana nobhubhane lweCorona alukapheli futhi kubukeka lusekude ukuphela. Uma ngase lesi sifo singabuya ihlandla lesibili kungavalwa ngehlahla kubantu baseNingizimu Afrika. Uma singaqhubeki nokulandela imigomo emqoka ebekiwe nguhulumeni.”

UKhansela Govender uphinde wancoma kakhulu le nhlangano engenzi nzuzo ngeqhaza layo elibonakalayo ekuthuthukisweni komphakathi waKwaDukuza namaphethelo. Uchaze umsebenzi wale nhlangano njengosobala nolekelela abantu abaningi. 

Uthe: “Siyakuncoma kakhulu ukusebenza kwenu ngokuzikhandla kanye nokuzinikela kwenu kukhulu enikukhombisa ezinganeni zethu ezifunda isikole. Uthando enilukhombisa kubantwana bethu lukhulu futhi luyamangaza.”

I#1 MillionShoes yinhlangano engenzi nzuzo ehlose kakhulu ukweseka abafundi abavela emakhaya ahlwempu. Inxusa laseChina elizinze ePitoli yilona eliqinisekisile ukuthi lo mkhankaso omqoka uyaphumelela. 

Le nhlangano iphinde icele abantu ukuba baphonse itshe esivivaneni ngenhloso yokuqhuba lo mkhankaso. Lokhu ikwenza isebenzisa izinkundla ezahlukene zokuxhumana. Lolu hlelo luhlomulisa lezo zikole ezifanelekile nezihlonziwe, kulezi ziFundazwe ezilandelayo. Kuba yiLimpompo, KwaZulu Natal, Gauteng kanye nase-Eastern Cape.UMnu Brian Dube wale nhlangano ubonge wanconcoza kuMasipala waKwaDukuza ngokusebenzisana okuhle. Ekhuluma lapha uMnu Dube uthe: “Sibonga kakhulu uMasipala waKwaDukuza ngokuvuma ukusebenzisana nathi kulo mkhankaso. Futhi siyaqonda ukuthi lokhu kuyinhloso yethu sonke ukuqinisekisa ukuthuthukiswa komphakathi esikuwona. Siyathemba ukuthi ngelinye ilanga siyobuya sesizokwenza okuthe xaxa kunalokhu esikwenzile namhlanje.”

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: