IPHALAMENDE LICACISELE UMPHAKATHI

ILungu LesiShayamthetho ePhalanede KwaZulu Natal uNkk M.P.PZungu livakashele iposi eSundumbili
157

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

ILUNGU lesiShayamethetho ePhalamende laKwaZulu Natal, uNkk M.PP. Zungu uqale usuku lwakhe lwanamhlanje ngokuthi abe nokuxoxisana kabanzi nabantu abadala baseMandeni ebebekade beshaye ujenge ePosini. Bebeyohola izimali zabo zempesheni njengokwenjwayelo.

Kuvelile ukuthi inhloso enkulu yokuvakashela kwakhe kuleli Posi laseSundumbili bekungukwenza inhlolovo emqoka kakhulu emayelana nokuthi ngabe emaPosini wenziwa ngokuyikho yini umsebenzi. 

Nokho ke uMhlonishwa uZungu wamukelwe ngezandla ezifudumele kakhulu ngesikhathi efika. Abamamukule kahle yiSapo okyinhlangano emele ukusebenza kwamaPosi eNingizimu Afrika. Abantu abadala nabo bamamukelile babonakala bekujabulela nokufika kwakhe ezoxoxisana nabo.

Yize abanye bebenezikhalo ngendlela okusebenza ngayo iPosi, kodwa ke bakukhombise ukukujabulela kakhulu ukuthola usizo abaluhlinzekwa ngabalo iPosi. Babe sebeveza novo lwabo lokuthi iSapo kumele nakanjani ibonakale ithuthuka kakhulu igcine seyiyibhange ngokwalo ukuze ikwazi ukuzimela.

UMhlonishwa uZungu akawuvalanga umlomo ngesenzo asichaze njengesihle kakhulu esenziwe ngabakwaBravo Group abaziwa kakhulu njengeGoma Goma, ngesenzo sabo sesihle nesikhombise ubuntu sokunikela ngefenisha. Uphinde waveza ukuthi ihhovisi labo lethembele kakhulu emnikelweni evela ezinhlanganweni ezahlukene.

Echaza uthe: “Ihhovisi lethu livamise ukuthola uhlahlomali oluncane kakhulu. Yingakho ke nje lithembele kakhulu emnikelweni esiyaye siyithole kuzona izinhlangano ezizimisele ngokusilekelela. Ngemuva kokuba sasibhalele abakwaBravo Group sicela umnikelo, namhlanje bakwazile ukulalela isicelo sethu base besinikelela ngosofa. Siyabonga ngokusilale kwabo.”

UMhlonishwa uZungu obebonakala ekuthakasele kakhulu lokhu okwenziwe ngabakwaGoma Goma, ube esezwakalisa nesifiso sakhe esikhulu sokubona lobu budlelwano bukhula phakathi kwalezi zinhlangothi zombili. 

Uthe ukholwa wukuthi kuningi okuhle abangakwenzela umphakathi ngokubambisana kahle kakhulu nabakwaGoma Goma.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: