Singakunqoba ukushintsha kwezulu uma sibambisene

uMnuz Sihle Zikalala uNdunankulu wakwaZulu Natal
232

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Umlilo wequbula ushiye kukhalwa eCalifornia, e-United States of America (USA). Uzamcolo udale izikhukhula ezishiye abantu besele dengwane, bekhungathekile eKhartoum, eSudan.

Nyakenye, isishingishane u-Idai sona sidale umonakalo obalelwa ezigidigidini zamaRandi eMozambique, Malawi naseZimbabwe sadlula nemiphefumulo engale kwenkulungwane yabantu. Nalapha KwaZulu-Natal sabona umphezulu uqotha abantu eMkhuze naseMkhanyakude, nezikhukhula ziwisa imizi zigegebula nemigwaqo eThekwini namaphethelo. 
Lezi zehlakalo zenzeka ezindaweni ezahlukene emhlabeni kodwa kukhona ukuhlobana ngendlela ezenzeka ngayo.

Izangoma zezulu zithi umhlola udalwa ukuguquka kwesimo sezulu (climate change) okuhambisana nesivuvu jikelele (global warming) okuhlasele umhlaba jikelele.
Ukuguquguquka kwesimo sezulu kuza nezinselelo eziningi emhlabeni jikelele ngokunjalo naseNingizimu Afrika, ikakhulukazi KwaZulu-Natal. 

Yikuphi esingakwenza njengesifundazwe ukugwema noma ukudambisa umonakalo odalwa ngukuguquguquka kwesimo sezulu?

Sidinga amasosha namabutho asemancane azohamba ezinyathelweni zeqhawekazi laseKenya elingasekho emhlabeni, uSolwazi Wangari Maathai, elaba ngowesifazane wokuqala ukuhlabana ngendondo yeNobel Peace ngokunakekela kwalo imvelo, ligqugquzela abantu baseKenya ukuthi batshale izihlahla ukuze kuvikeleke imvelo.

Emukela indondo yeNobel Peace ngo-2004, uSolwazi Maathai washo la mazwi: “Ngangisho ukuthi umsebenzi wethu akukona ukutshala izihlahla kuphela. Umsebenzi wethu ngukugqugquzela abantu ukuthi banakekele imvelo, okuyiyo elawula impilo nekusasa labo.”
Intsha iyikusasa lomhlaba nezwe lethu. Ikusasa lezwe nomhlaba lihleli lubhojozi ngenxa yokushisa okwedlulele okulimaza izitshalo kudaleke indlala; izimvula ezilimaza kwasani ngenxa yokudlanga kwesivuvu jikelele.

Kusezandleni zentsha ukunakekela imvelo ukuze ikusasa lomhlaba nelezwekazi i-Afrika liphephe futhi lisimame.

NaseNingizimu Afrika sinalo iqhawe eladuma umhlaba wonke ngokugqugquzela abantu ukuthi bavikele imvelo bayigcine ihlanzekile. Lowo ngubaba uCredo Mutwa naye ongasekho.
Ngo-Okthoba ngo-1999 wahlonishwa ngendondo yiGlobal Nature Fund ngemizamo yakhe yokuhlenga imvelo.

Emukela le ndondo, uMutwa wathi: “Amachibi namanzi alawula impilo yezinyoni, izinhlanzi, izilwanyana nabantu abaphila emhlabeni. Kusukela emandulo, okhokho bethu babeyihlonipha imvelo, bemhlawulisa noma bemjezisa oyingcolisayo. Babazi ukuthi kasivumelekile ukubulala imvelo.” 

Siyaziqhenya ngaleli qhawe elazalelwa KwaZulu-Natal.
Sigqugquzela imiphakathi yonke nentsha yesifundazwe sakithi ukuthi ihambe ezinyathelweni zikangqongqoshe wezemvelo ongasekho emhlabeni, uMhlonishwa u- Edna Molewa, owaba nedumela emhlabeni jikelele ngokuhola izwe lethu ekuvikeleni imvelo nomhlaba esawushiyelwa wokhokho.

Nathi njengabaholi KwaZulu-Natal siyakholwa ukuthi ukuphila kwemvelo kusho ukuphila kwesizwe. Yingakho kunemizamo eminingi esifundazweni yokulwa nemiphumela emibi edalwa ukushintsha kwesimo sezulu kuhambisana nesivuvu jikelele.

Sisebenzisana nabaholi bendabuko, omasipala abahlukene neminyango kahulumeni ukugwema ukubheduka kwemililo yequbula, ukukhuculula imfucuza evimba ukuthi imifula igeleze kahle. 
Sinezinhlelo ezibizwa ngeWorking for Fire lapho sicenta ukhula emahlathini ukuze kugwemeke imililo yequbula. Kukhona nohlelo iWorking for Water lapho intsha nabesifazane bekhuculula imfucuza evimba ukugeleza kahle kwemifula ize iyofinyelela olwandle.

EBuffelsdraai ngaseVerulam sibe nohlelo lokutshala kabusha izihlahla ukunqanda ukuguguleka kwenhlabathi. Lokhu sikwenza ngokubambisana nabaholi bendabuko nezikhulu zikamasipala wendawo.

Njengoba sibuye sibhekane nenkinga yokunqamuka kukagesi, sinezinhlelo noMnyango wokuHlaliswa kwaBantu lapho imizi emisha siyifaka ama-geyser adonsa ukushisa elangeni ukugwema ukungcola kwemvelo. Olunye uhlelo esinalo lusehostela eliseClermont lapho kunemishini yesimanje esiza ukushisisa amanzi.

Lokhu kuyasiza ukugwema ukungcola komkhathi okugcina sekungcolise imvelo. Ukungcola kwemvelo kudala ukubhebhetheka kwezifo ezigcina sezikhahlameze abantu nomnotho njengeCovid-19.

Ukubhebhetheka kweCovid-19 kugcine sekususa amehlo ekulweni nokushintsha kwesimo sezulu nesivuvu jikelele. 

Kuyacaca ukuthi sibhekene nezimo ezibucayi ezimbili ezidinga ukuthathelwa izinyathelo eziphuthumayo ngendlela efanayo.

Kuyingozi ukulwa negciwane iCorona kodwa kungahlaselwa ubhubhane lokushintsha kwesimo sezulu nakho okuza nezingozi ezingabhubhisa umhlaba abantu basale bengondingasithebeni.
Isifundazwe engisiholayo siyibeke ezithebeni eyokusimamisa umnotho ngemuva kweCovid-19 ukuze kubhekwane ngqo nezimo zezulu ezingagcina zishabalalise umnotho womhlaba kudaleke nobubha.

Izwekazi i-Afrika lidume ngobubha obugcina buholele ezimpini, kuhlukumezeke abantwana nabesifazane. Kuyacaca ukuthi kumele sibhukule ngempela manje ngoba sibhekene nezimpi ezimbaxambili ezidinga ubambiswano kubantu bonke bomhlaba, ikakhulukazi intsha.
IKwaZulu-Natal iyilungu lenhlanganisela yohulumeni abangaphezulu kuka-220 emhlabeni jikelele ababhekelele ukusimama komnotho nokuhlanza imvelo ukuze kugwemeke izimo eziholela ekushintsheni kwesimo sezulu nesivuvu jikelele.

Lolu bumbano lohulumeni lwamazwe lubizwa nge-Under2 Coalition, uNdunankulu waKwaZulu-Natal ungomunye wosihlalo balo.

Inhlosongqangi yalolu bumbano lwamazwe ukucobelelana ngolwazi olungaholela ekunqandeni kokulimala kwemvelo ngenxa yokushintsha kwesimo sezulu nesivuvu jikelele.

IKwaZulu-Natal isiqalile ukuxoxa nokubambisana nezinye izifundazwe ukucobelelana ngamasu angasiza ukuhlenga umhlaba, okuyikhaya lokuqala nelokugcina labantu. Kukhona futhi namadolobha namazwe ase-Afrika esisebenzisana nawo ekulweni nokushintsha kwesimo sezulu. NjengoSihlalo we-Under2 Coalition, ngizinqumele ukugqugquzela amanye amazwe ase-Afrika ukuthi sisebenzisane ekulweni nale mpi yokuguquka kwesimo sezulu enomthelela omubi ezwenikwazi lakithi nasemhlabeni wonke jikelele.

Nesisho sesiLungu siyasho ukuthi ububele busuka ekhaya. Uma singabukhombisi ububele ngokuthi sinakekele imvelo, siyozithola sesikhala ngoba siyobe singasenalo ikhaya.
Kubalulekile ukuthi umhlaba wethu siwuphathise okwezikhali zamaNtungwa ngokuthi siwunakekele: Sitshale izihlahla, silahle udoti ezindaweni ezifanele.

Sifunde lukhulu ngokuhlasela kweCovid-19 nemigomo esiyilandelile ukuze sigweme ukubhebhetheka kwayo. Sifunde ukuhlanza izandla ngezibulalimagciwane nokusebenzisa izifonyo nokuhlala ngokuqhelelana.

Singakugwema nokubhebhetheka kwemiphumela emibi eza nokushintsha kwesimo sezulu nesivuvu jikelele uma singabambisana njengoba senzile kade silwa nobhubhane iCorona.
Ngokubambisana, ukubonisana nangokwenza okufanele, singayinqoba impi esibhekene nayo yokushintsha kwesimo sezulu okuza nesivuvu jikelele.

Sidinga intsha ezoba yisibonelo, ezohamba ezinyathelweni zoSolwazi Maathai, Nkk Molewa, noBaba uMutwa ukulwa nokushintsha kwesimo sezulu okushiye kukhalwa koCalifornia, Sudan, Mozambique, Malawi, Zimbabwe nakuleli lengabadi.

Sidinga intsha ezokwenza umhlaba ube yindawo yokuphila ezoyibiza ngeyayo, iwunakekele. Sithi mayingathuli intsha lapho ibona abadala becekela phasi umhlaba ngezinqumo abazithathayo. Mabangavumi ukuthi lolu daba amaluthe ngoba yibona abayobhekana nale ngwadla sesalala umlibe kwelamathongo. 

Siyabagqugquzela ukuthi ukuthi mababuze imibuzo futhi baqinisekise ukuthi uma sivuselela umnotho masiqaphele ukuthi asikwenzi lokhu ngoncika kakhulu ezimbonini ezingcolisa umkhathi zibulale nemvelo. 

Isayensi iyasikhombisa ngokusobala ukuthi isimo esibi sezulu akuyona nje into eyindalo noma elethwa nguMdali – yithina esizigwaza ngowethu ngokulimaza indalo nemvelo okwenza ekugcineni sibhekane nalengwadla yesimo sezulu esiqotha imbokodo nesisekelo sidale nesimiso ezweni. Kusezandleni zethu sonke ukunqanda lesi simo futhi sinethemba ukuthi intsha izohamba phambili ibambe iqhaza ivikele umhlaba, abantu, imfuyo, namasimu kulo mashayabhuqe wesimo esibi sezulu.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: