INHLANGANO EYESEKWA UMASIPALA IBEKA IZIDINGO ZOMPHAKATHI

KUNGESIKHATHI le nhlangano ihambele oGwini Comprenhensive inikezela ngosizo kubafundi abavela emindenini entulayo yaseMlazi
207

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

ISEMKHANKASWENI wokulekelela intsha evela emindenini entulayo inhlangano engenzi nzuzo, i-AMMB Foundation esungulwe ngumlingisi wesiBaya, u-Andile Mxhakaza odlala indawo kaFezile kulo mdlalo. 

Le nhlangano eyesekwe wuMkhandlu weTheku nawuhlaka oluyinhlanganisela yamabhizinisi, iFFRET bayisungule ngokubambisana kanye noMnu Menzi Biyela.

Isiqubulo sale nhlangano siyisisho sesiZulu esithi: “Inkunzi Isematholeni.” Ihambela zonke izindawo ezikhona eThekwini namaphethelo ngenhloso yokunikezela ngosizo entsheni evela emindenini ehlwempu. 

Kulokhu ibikade isoGwini Comprehensive Secondary School ekwa-P, eMlazi eningizimu yeTheku. Bafike banikelela imindeni engu-19 yabafundi bakulesi sikole abahlwempu okuyiyona abayihlonzile.

Inhlosongqangi yalolu hlelo uMnu Biyela uthe ukubuyisa usikompilo lwasendulo kubantu abamnyama lokusizana nokubonelelana. “Isisekelo sethu esikhulu sisekubuyiseni ubuntu nobunye kuma-Afrika akithi. Sihlose ukukhumbuza abantu abaMnyama ukuthi namanje izandla zisagezana. Omunye uyamdinga omunye,”kuchaza uMnu Biyela.

Eqhuba uthe: “Sikholwa wukuthi ikusasa lesizwe sethu esiMnyama lincike kakhulu kubantu abasha abasakhula okungabafana namantombazane. Nabo bayoba yisizwe esingcono kuphela uma bekuvumelile ukuholwa ngubuhlakani babantu abadala abangaphambili kwabo. Phela nesiZulu siyasho ukuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Sihlose ukubumba isizwe esinozwelo nesingachezukile kumagugu aso kanye nasemaSikweni aso.”

UMnu Mxhakaza uthe injongo yenhlangano ukuhlangana nezishabasheki zomphakathi ezinentshisekelo yokulwa nobubha obudla lubi kubantu abansundu. Lokhu ke uthe angeke bakawazi ukukwenza bebodwa ngaphandle kokusebenzisana nabanye abantu. 

“Thina sikholwa wukuthi abantu abasha yibona kanye okumele babe yizishoshovu ezibonakala zihamba phambili ziqinisekisa inhlalonhle emindenini yabantu abaMnyama. Yingakho nje sifuna ukubalekelela bonke abantu abasha abavela emindenini entulayo ukuze bezokwazi ukuqhubeka bafunde bagcine benekusasa eliqhakazile,”kuchaza uMnu Mxhakaza obuye wanxusa ongoti bezeSayensi kanye nabanolwazi olunzulu kwezamabhizinisi ukuba nabo basondele bezophonsa itshe esivivaneni.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: