ITHEMBISA INTUTHUKO IMEYA ENTSHA YAKWADUKUZA

UMKHANDLU waKwaDukuza oholwa nguKhansela Dolly Govender unohlelo olumqoka lokwesekwa kwezihlangano namabhizinisi amancane.
111

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

UTHEMBISA ukusebenza ngokuzikhandla ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi izidingo ziyafinyelela emphakathini, iMeya entsha yaKwaDukuza, uNkk Dolly Govender. UNkk Govender uqophe umlando ngokuba ngowesifazane wokuqala ngqa ukuba aqokelwe kulesi sikhundla KwaDukuza.

Kuzokhumbuleka ukuthi uNkk Govender uvala isikhala esavuleka ngaphambilini ngesikhathi kushenxa loyo ongasekho emhlabeni, uMnu Ricado Mthembu. UMthembu wathatha isinqumo sokugudluka kwesokuba yiMeya ngoba wayesebhekise amabombo kwiSishayamthetho saKwaZulu Natal.  

UMthembu osanda kudlula emhlabeni ungomunye wabaholi owayesesebenze ngokukhulu ukuzikhandla eqinisekisa inhlalakahle yomphakathi waKwaDukuza.

UNkk Govender ubevele ebambile kulesi sikhundla sobuMeya. Ekhuluma lapha uNkk Govender uthe: “Kimina okuyikhona okumqoka kakhulu kunakho konke ukuqinisekisa ukuthi umphakathi waKwaDukuza weneme ngokusebenza koMkhandlu. Izidingo zomphakathi yizona zinto ezimqoka kakhulu. Kuzomele siqinisekise ukuthi umphakathi waKwaDukuza awukhali ngezidingo.”

UNkk Govender uthe intuthuko yiyona emqoka kakhulu. Uveze ukuthi mkhulu umsebenzi abhekene nawo njengoMholi omusha woMkhandlu waKwaDukuza. Echaza ngalokhu uthe: “Iqiniso lithi mkhulu umsebenzi ongihlalele lapha KwaDukuza. Kuzofanele ngiqinisekise ukuthi abantu baKwaDukuza intuthuko iyafinyelela kubona. Lokhu futhi kumele kwenzeke kalula ngaphandle kwenkinga.”

Mayelana nokubambisana kulo Mkhandlu uthe yikhona okuzoba wukhiye omkhulu ekuqinisekiseni impumelelo yoMkhandlu waKwaDukuza. Uthe ungumuntu okholelwa kakhulu ekusebenzisaneni ukuze kuphunyelelwe futhi kubonakale nomvuzo wokusebenzisana.

“Ngikholwa wukuthi ngokubambisana kanye nokuzimisela kunigi esizokuzuza kulo Mkhandlu waKwaDukuza. Ukubambisana ngiyakholelwa kakhulu kukhona,” usho kanje uNkk Govender.

Bese kukaningi imihlangano yokuqokwa kweMeya entsha yaKwaDukuza, ihoxa ngenxa yezizathu ezahlukene. UNkk Govender akamusha kuMkhandlu waKwaDukuza kwazise phela usebe yiPhini leMeya kwaze kwaba ngamahlandla amabili. Ngonyaka ka-2011 waba yiPhini kulo Mkhandlu, wangagcina lapho nangonyaka ka-2016 waphinda futhi bamphindisela kwesobuPhini.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: