SEKUYA NGAMAGAMA ENKEHLI KUMEYA WAKWADUKUZA

OHLEZI phansi ngumhlali omdala waKwaDukuza, uNkk Ntombani Gqwagu oneminyaka engu-86 ubekade evakashelwe nguMeya waKwaDukuza, uKhansela Dolly Govender obehambisana nethimba lakhe
181

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

SEKUYA ngokwamagama enkehli kuMeya omusha waKwaDukuza, oGwini olusenyakatho yeKwaZulu Natal, uKhansela Dolly Govender osanda kugixabezwa ngokusemthethweni ngesikhundla sokuhola lo Mkhandlu, obese kuphele isikhathi eside eyiBamba kusona.

Phela kuzokhumbuleka ukuthi ngesikhathi egcotshwa njengoMeya omusha walo Mkhandlu muva nje wathembisa ukuthi uzolubeka eqhulwini udaba olumqoka kakhulu lokuhlinzekwa ngezidingongqangi kwamalunga omphakathi waKwaDukuza namaphethelo.

Nebala kubukeka eseqalile enza lokho ayekuthembisile ngosuku agaxwa ngalo iketanga ngokusemththweni. Bheka nje kungapholi masekho useqalile uphuthumisa izidingo kubantu baKwaDukuza. 

Muva nje uqedele uhlelo olumqoka lokunikezela ngezindlu kubantu baKwaDukluza. Lokhu ukwenze kuWard 20. Abantu bakule ndawo abahlomulile bazwakalise ukukuthakasela kakhulu ukwenza kukaKhansela uGovender.

Akazange agcine lapho uKhansela Govender ube esedlulela phambili eyoveza ukuphothulwa kohlelo lokwenziwa ngcono kwemigwaqo yakule ndawo. Uhambele nasendaweni yaseThethe nakhona lapho okuqhubeka khona uhlelo lokwakhelwa kwabantu izindlu.

Njengoba ebebonakala ematasa uqhubekile waze wayovakashela omunye wabahlali abadala kakhulu baKwaDukuza, uNkk Ntombani Gqwagu oneminyaka engu-86 yobudala. UNKK Ntombani ubebonakala ethakasile kakhulu kwazise naye ube ngomunye wabahlomule ngaphansi kohlelo loMkhandlu waKwaDukuza wokunikezela ngosizo lwezindlu kumalunga omphakathi aswele.  

Uhlelo lokulungiswa kabusha kwemigwaqo lusabalale lwaze lwakapakela kuWard 28 kanye nakuWard 23.  Umphakathi waseShaka nawo awusalanga ngaphandle ohlweni lokulungiswa komgwaqo. Khona kule ndawo uKhansela uphinde waletha amalambu asemgwaqeni.

Lolu hlelo lokulungiswa kahle kwemigwaqo ngokusho kwakhe uKhansela uGovender luzodala ukuthi kube lula ukuba abantu bakule ndawo basebenzise kahle imigwaqo esesimweni esamukelekile.

Ngosuku olufanayo uKhansela Govender wethule ngokusemthethweni i-Ocean Drive njengoba sesikwisikhathi samaholidi kakhisimuzi sesibonakala sesisemome. I-Ocean Drive yona ikuWard 22. Ubenza konke lokhu ekhashwa yiPhini lakhe kulo Mkhandlu uKhansela Lucky Makhathini kanye naloyo onguSihlalo we-IAT Portfolio Committee, uKhansela Thulani Ntuli.

UKhansela Govender senconywe kaningi ngeqhaza asebe nalo esebenza ngokukhulu ukuzikhandla lokhu eqinisekisa ukuthi umphakathi waKwaDukuza uthola inhlalonhle ehambisana nezidingo ezisemgangathweni. Waziwa kakhulu ngelika “Iron Lady”.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: