LIGILE IZIMANGA IDOLOBHA ITHEKU LIHLOMULA NGENQWABA YEZINDONDO KWEZOKUVAKASHA

254

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

IMEYA yoMkhandlu weTheku,uKhansela Mxolisi Kaunda usechaze ezokuVakasha zeDolobha njengeziseqophelweni eliphezulu kakhulu. Uthe uzishaya isifuba ngezokuVakasha zeDolobha, iTheku. UKhansela Kaunda ukhuluma kanjena nje yingoba kunamahhotela akuleli dolobha agile izimanga aklonyeliswe ngezindondo ezimqoka kakhulu.

Amahhotela amaningi akhona kwiDolobha iTheku akhale emuka nezindondo ezahlukene futhi ezimqoka. Aklonyeliswe emcimbini omqoka kakhulu obizwa ngokuthi yiWorld Travel Awards. Kuzokhumbuleka ukuthi akusikhona okokuqala iTheku ligila izimanga kwezokuVakasha njengoba ngaphambilini leli Dolobha lake lahlonzwa njengeDolobha elihamba phambili ngokweqophelo lengqalasizinda. Lahlonzwa njengendawo abantu abanagavakashela kuyona bathokoze. Lehlula inqwaba yamaDolobha e-Afrika.

Nanka amahhotela aseThekwini akhale emuka nezindondo, yiHilton Hotel, yiResort Groupy eklonyeliswe njengenamahhotela ahamba phambili kwizwekazi i-Afrika. Yaphinda yahlonzwa njengehhotela lokuqhuba amabhizinsi eliseqophelweni eliphezulu kakhulu. Ihhotela i-Oysters nalo alisalanga ngaphandle kwathole imiklomelo emqoka.

Ngokusho kukaMeya weTheku, uKhansela Mxolisi Kaunda lokhu kuklonyeliswa kwalawa mahhotela aseThekwini kuqinisekisa khona ukuthi leli Dolobha liseqophelweni eliphezulu kakhulu uma kukhulunywa ngezokuVakasha. Uthe njengoMkhandlu weTheku bayazigqaja kakhulu ngokuba nammahhotela aseqophelweni aliphezulu ngalolu hlobo. Ukwaziwa kwalawa mahhotela nangaphandle kwezekazi i-Afrika kanjalo nangaphasheya kwezilwandle uthe kuyizinkomba zokuthi iTheku liyindawo wonke umuntu okungakulangazelela ukuaVakasha kuyona.

Lezi zithelo uKhansela uKaunda uthe ziwumphumela wokusebenza ngokukhulu ukuzikhandla lokhu koMkhandlu uqinisekisa ukuthi iDolobha liba yindawo eeqophelweni eliphezulu kuyona yonke iminxa. Uthembise ukuthi basazoqhubeka nokuthi benze konke okusemandleni ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi iDolobha iTheku liyaqhubeka nokuba sesicongweni uma kukhulunywa ngezokuVakasha ezwenikazi –i-Afrika yonkana. IMeya idalule nezindaba zokuthi uMkhandlu usezinhlweni ezimqoka zokuba uqinisekise ukuthi izindawo zasemalokishini nazo ziba ngeziseqophelweni eliphezulu ngenhloso yokuheha izivakashi ezivela ezindaweni ezahlukene.

Izindomndo zokuklonyeliswa kwamaDolobha enza kahle kakhulu kwezokuVakasha zasungulwa eminyakeni engu-27 eyedlule njengoba asungulwa ngonyaka ka-1993. Inhlosongqangi yezindondo ukuhlwanyela uthando lwezokuvakasha kuwona wonke amaDolobha akhona kwizwekazi –Afrika namaphethelo.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: