KUJABULE ABANTU ABASHA NGOHLELO LOMKHANDLU IGO DURBAN CYCLE

28

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

NGENHLOSO yokubungaza inyanga yabantu abasha uJune uMkhandlu weTheku oholwa nguMeya uKhansela Mxolisi Kaunda wethule ngokusemthethweni ipaki yeqophelo eliphezulu ebizwa ngokuthi yiGo Durban Cycle motor Bike.

Le paki isesigcemeni swakwa-E, KwaMashu enyakatho yeTheku. Ukwethulwa kwayo kufakazele okukhulu ukusenzisana okukhona phakathi koMkhandlu weTheku kanye nalabo abasebenzisana noMkhandlu kwezamabhizinisi.

USotswebhu omkhulu woMkhandlu weTheku, uMnuz Sibongiseni Mkhize uthe kubuyise ithemba elikhulu kubantu bakule ndawo ukuvulwa kwendawo yalolu hlobo. 

Uthe inhloso enkulu yale ndawo ukuhlanganisa abantu abasha ndawonye kube khona abakwenzayo ikakhulukazi okumayelana nezemidlalo.

Echaza uthe: “Le paki izohlanganisa abantu abasha ndawonye ngaso sonke isikhathi okuyinto enhle kakhulu nesifuna ukuyibona yenzeka.’’

Lolu hlelo loMkhandlu weTheku iGo Durban Cycle Academy kuhlalukile ukuthi lwasungulwa eminyakeni engu-6 eyedlule njengoba lwaqala ukuba khona ngonyaka ka-2016.

Lolu hlelo minyaka yonke kuthiwa lubonakala ludlondlobala kakhulu. Lukhona eNanda, eChesterville, kanye nakwaDabeka entshonalanga yeTheku.

Lolu hlelo kuhlalukile lapha ukuthi luvamise ukuthi luninkezele ngoqeqesho lweqophelo eliphezulu kubantu abasha bakulezi zindawo. Bangaphezulu kuka-400 abantu abasha okuthiwa bathola lolu qeqesho nyanga zonke.

Kuvelile nokuthi kunabantu abasha ababalelwa ku-50 abahlonziwe okuyibona abazonikezwa uqeqesho lwamahhala. Kuthiwa bathophinda banyelwe yinyoni eesandleni njengoba bezophiwa amabhayisikili, izigqoko abazifaka emakhanda uma sebehamba kanye namavest abawagqokayo.

Lolu hlelo luthakaselwe kakhulu ngamalunga omphakathi waKwaMashu ikakhulukazi abantu abasha bakule ndawo bekubonakala ukuthi balujabulele kakhulu lolu hlelo.

Kuzokhumbuleka ukuthi uMeya walo Mkhandlu uKhansela Mxolisi Kaunda ngaphambilini wakuchaza njengento emqoka kakhulu ukubaluleka kokuba kube khona okwenziwayo ngenhloso yokweseka abantu abasha ngaso sonke isikhathi.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: