UMKHANADLU WETHEKU UHLONISHWE NGENDONDO EBALULEKILE KAKHULU

USOMLOMO woMkhandlu weTheku, uKhansela Weziwe Thusi okunguyena owamukele indondo yokuhlonishwa kwaleli Dolobha.
27

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

MAGAYE CELE

IDOLOBHA iTheku eliholwa nguKhansela Mxolisi Kaunda likhale lemuka nendondo emqoka kakhulu yomklomelo wokuhlinzeka kahle ngamathuba okuhlomisa abasebenzi kanye nabahlali.

Le ndondo leli Dolobha elihlomule ngayo ibizwa ngokuthi yiTop Empowerment Award. Le ndondo ebalulekile kakhulu kulo Mkhandlu yamukelwe yiloyo onguSomlomo wayo uKhansela Weziwe Thusi.

Ngesikhathi uKhansela uThusi eyamukela le ndondo uthe bazizwa behloniphekile kakhulu njengeTheku ngokuhlomula ngale ndondo ayichaze njengemqoka kakhulu.

Uthe ukuklonyeliswa ngendondo ngokuhlomisa ababantu basemphakathini ngokwemisebenzi yomphakathi yinto esho lukhulu kulo Mkhandlu.

UKhansela Thusi uthe ukusebenza ngokuzikhandla kwezisebenzi zalo Mkhandlu yikhona kanye okudala ukuthi liklonyeliswe ngale ndondo emqoka kakhulu.Uveze ukuthi kukhona konke okwenzayo lo Mkhandlu awulenzi nje iphutha lokuba uchezuke kwingqikithi yokulekelela abantu ngokwemisebenzi.

Uthe ngalokho lo Mkhandlu kufanele ushayelwe ihlombe elikhulu. UKhansela Mxolisi Kaunda uthe le miklomelo igqugquzela ukusebenza ngokuzikhandla ezinhlanganweni ezahlukene.

Uthe kuyabajabulisa kakhulu njengoMkhandlu weTheku ukuhlonishwa ngale ndlela. Ube esenza isibophezelo sokuthi uMkhandlu awuholayo uyohlale njalo uzibeka eqhulwini izidingo ezimqoka zabantu.

Ukhulume nangohlelo olumqoka kakhulu lalo Mkhandlu athe uhlose ngalo ukuthi ufukule abantu abamnyama kwezomnotho, iBlack Economic Empowerment.

Echaza uKhansela uKaunda uthe: “Ubuholi obuphezulu balo Mkhandlu buzinikele ekutheni konke kuhambe kahle kubantu abangaphansi kwalo Mkhandlu. Lo Mkhandlu unezinhlelo ezinhle kakhulu ezenzelwe ukubhekelela izidingo zalabo bantu baseThekwini ngaphambilini ababekade bencishwe amathuba.’’

Loyo oseKomidini eliphezulu lezokuPhatha ngaphakathi kuMkhandlu weTheku, uNkk Nompumelelo Sithole uthe uyancomeka kakhulu umsebenzi obonakala wenziwa yizisebenzi zakulo Mkhandlu zikhathi zonke.

UNkk Sithole uncome nokusebenzisana okuhle nathe kuyabonakala zikhathi zonke phakathi kwabasebenzi abangaphansi koMkhandlu weTheku.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: