Ezentuthuko

UMASIPALA WASONDINI UHAMBELE ENYE INHLANGANO ELIMAYO KU WARD 23.

Lesi sitatimende sikhishwe uMasipala wasoLundi kuMnyango WezokuXhumana ISEKELA lemeya yasOndini uNkk uThembelihle Gaba Madela namhlanje uhambele inhlangano ebizwa ngokuthi Amadlelo Aluhlaza Cooperative ekuWard 23 eDalton ngenhloso yokuyobona umsebenzi wezandla owenziwa abantu abasha kulendawo. Lokhu kungezinye zezinto zomkhandlu eziseqhulwini okuwukuthuthukisa komnotho wendawo kanye nosomabhizinisi Ondini abasafufusa. Yingakho umkhandlu wasOndini usondela kakhulu kulemifelandawonye ngenhloso yokuyithuthukisa ngokuthile okusuke […]