SECHABA MAKORO

ABE-HOLLYWOOD Foundation ngokubambisana nabaseThekwini Municipality’s Durban Fashion Fair (DFF) Development Programme babungaze futhi behalalisela ama-Rising Star emcimbini obuseMhlanga ngempumelelo yawo emuva kokuziveza kwiDurban July nonyaka.

Lapha abeHollywood Foundation babekhiphe uR25 000 kwabeDurban Fashion Fair neRising Star emqhudelwaneni owandulela owamanqamu wabeHollywoodbets Durban July Young Designer Awards emcimbini owawuseGateway Theatre of Shopping Centre. Ama-Rising Star awu-9 ayehlungwe njengama-Enterprise and Supplier Programme ngabeHollywood Foundation kulandela inhlolokhono eyayenziwa uBabongile Mkhize oyi-Group Transformation Manager yakhona. Uxhaso abanikezwe lona yilolo olunezinsiza kusebenze ezizobalekelela ukuqhuba umsebenzi wamabhizinisi abo wansuku zonke.

Bonke laba abathole usizo lapha kuvele ukuthi bangabanikazi bezinkampani zabo okuyi-Glamisa Exquisite (PTY) Ltd, Suzie Dlamini Apparel, Paul Kotini, Indoni Fashion House, Libo Creation, Zaviar Trading neHouse of St Luke.

UKhansela Thanduxolo Sabelo wakuMasipala waseThekwini owusihlalo we-Economic Development and Planning Committee obeyingxenye yabebezimazise lo mcimbi obusemahhovisini amakhulu eHollywood Foundation eMhlanga ngoLwesine lomhlaka 4 August futhi luzinyazizwe nalaba abawu-9 abangamaRising Star ubonge kakhulu impumelelo etholwe yilaba ngaphansi kohlelo lwabeHollywood Foundation.  “Kuyasijabulisa siwuMkhandlu waseThekwini ukuhlanganyela nabeHollywood Foundation abazonikezela ngezinzisa-kusebenza kulabo abahlomulile ngaphansi kohlelo lwalenhlangano esikholwa ukuthi lokho abakutholile kuzobenza basebenze kalula nemikhiqizo yabo ikhule ngokushesha,” kusho uKhansela Sabelo.

UBabongole Dlamini oyi-Group Transformation Manager yaseHollywood Foundation uthe kuyabathobisa beyinhlangano ukufezekisa lokho ababekuthembise lama-DFF Rising Star kokubalekelela emabhizinisini abo. “Sihlezi sikulwela ukufaka igxalaba ukusimamisa osomabhizinisi abasafufusa kungaba abesilisa kumbe abesifazane. Ngesikhathi ngenza inhlolokhono nabo laba abawu-9 esibabiza ngama-Rising Star ngahlabeka umxhwele ngoba ngabona ukuthi laba bayayazi into abazoyenza ngoba konke kwakucace bha okwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi bazoba ngosomabhizinisi bakusasa abaphumelele. Sikholwa ukuthi lolusizo esiludlulisele kubona luzoba usizo kakhulu futhi sikholwa ukuthi lokhu abakwenzayo emabhizinisini abo kuzolekelela ekukhuliseni umnotho waKwaZulu-Natal,” kusho yena.