EZENTUTHUKO ALL

AFUKULE UMNOTHO AMAHHOTELA ESIFUNDA ILEMBE

MAGAYE CELE ANGENISE inzuzo enhle amahhotela esiFunda, iLembe ngenyanga eyedlule okuyinto ekhulise umnotho walesi siFunda. Kuvela ukuthi ngamaholidi izivakashi eziningi ebezihambele kwiLembe...

OwaseMandeni ukhuculule ukungcola kwaChappies naseBhidla

TSEPO MOTLOKOA UMASIPALA waseMandeni uhlaba ikhwele kubantu abakhele lomkhandlu ukusebenziswa izindawo ezihlinzekiwe ukulahla udoti ukuvika ukunubuzeka kwemvelo nokuthi abantu bahlale bephilile...

Kwamukelwe iKwaDukuza Resident Forum ukuphephisa abantu

TSEPO MOTLOKOA KWETHULWE ngokusemthethweni inhlangano engenzi nzuzo iKwaDukuza Resident Forum (KDRF) ngenhloso yokuzovikela amalungelo ezakhamizi zakulomasipala okuthiwa ziyizisulu zokuhlaselwa...

OwezokuHlaliswa kwaBantu eKZN no-R15m kwabezikhukhula

TSEPO MOTLOKOA UMNYANGO wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal ophathiswe uNgqongqoshe Jomo Sibiya sewuhlinzeke ngo-R15 million kubantu abakhahlamezeke ezikhukhuleni zakamuva ezishiye kukhalwa...

Imisebenzi kaHulumeni kayikhokhelwa-Khoza

TSEPO MOTLOKOA UNGQONGQOSHE woMnyango wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal uNkk Nonhlanhla Khoza usehlabe ikhwelo kwizakhamizi zesifundazwe ukuba mehlo made ziqaphe eqolo njengonwabu...

Ujabulele ukusinda kwezimbuzi zakhe owaseMpendle

TSEPO MOTLOKOA KUPHELE ukuqwasha kowesilisa waseMpendle obesenezinsuku ezintathu engabuthi quthu ubuthongo ecabanga ngomhlambi wezimbuzi zakhe eziwu-9 ebezivaleleke emgedeni osesebeni lwesiziba...

I-AFASA KwaZulu-Natal ikhuthaza ezolimo kwabesifazane 

TSEPO MOTLOKOA INHLANGANO yabalimi abamnyama basemakhaya abasafufusa i-African Farmers Association in South Africa (AFASA) yethule uhlelo olusha lomdlalo webhola lezinyawo elidlalwa ngabesifazane...

ISAZISO SOMPHAKATHI – UKUPHAZAMISEKA KOKUPHAKELWA KWAMANZI – KWADUKUZA

USUKU:  NgoMgqibelo, 12 kuNhlolanja 2022 ISIKHATHI: Kusukela ngehora lesiNe ekuseni kuya kwelesiNe ntambama Umphakathi uyaziswa ukuthi kuzobe kunokuphazamiseka kokuphakelwa kwamanzi...

EZENTUTHUKO LATEST

UKHUTHAZE ABANINGI OWAKWADUKUZA ETHWESWA IZIQU

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO UNksz Zanele Mathenjwa, ongowokudabuka eGroutville, KwaDukuza, unqobe izinselelo eziningi ukuze afeze iphupho lakhe lokuba usosayensi wezemvelo. Lentokazi eneminyaka...

BAMASHELE ENHLOKO YEDOLOBHA ETHEKWINI BEKHALA NGOKUNYUKA KWAMANANI KAGESI

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Amalunga omphakathi abalelwa ku-100 nangamalungu omfelandawonye wezinhlangano okubalwa kuwo Abahlali BaseMjondolo, Ubunye Bamahostela kanye neRight2Know kwamanye...

USODOLOBHA UHAMBELE UMPHAKATHI UKUZWA IZIMVO ZABANTU NGESABELO ZIMALI 

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Njengoba kuqhubeka imijikelezo yokuzwa izimvo zomphakathi mayelana nesabelo zimali sonyaka wezimali komasipala abahlukene, iMeya yeSifunda Ilembe, uKhansela Thobani...

IMeya nesethembiso sokuxazulula inkinga yamanzi

MAGAYE CELE ITHEMBISA ukusukumela inkinga yamanzi kwisiFunda iLembe, iMeya yakule ndawo, uKhansela uThobani Shandu. UShandu ubekade ekhuluma emhlanganweni we-IDP obukade uqhubeka enkundleni...

Sivubela Intuthuko

Website Slogan

Contact Us

270 Stamford Hill Road, Durban, 4001

(+27) 67 920 8446
info@sivubelaintuthuko.co.za

Get Connected

×