Ezentuthuko

ISAZISO SOMPHAKATHI – UKUVALWA KOKUPHAKELWA KWAMANZI ELOWER THUKELA

USUKU* : NgoMsombuluko, 9 kuNhlaba 2022*ISIKHATHI* : 6h00 – 18h00  Umphakathi waKwaDukuza uyaziswa ukuthi inkampani ephakela uMasipala wesiFunda iLembe ngamanzi Umgeni Water ucele ukuvala amanzi ngokushesha kusukela kusasa ekuseni ngehora lesithupha kuya kwelesithupha ntambama ngenhloso yokulungisa okuvuzayo kwisihlanzamanzi saseLower Thukela.  Lokhu kuchaza ukuthi uKwaDukuza ngeke uphakelwe amanzi ngalezikhathi nokungaholela ekutheni amanzi aphume kancane noma aphele […]

Ezentuthuko

USomlomo waKwaZulu-Natal nekomidi elizoqapha umnikelo wezikhukhula

TSEPO MOTLOKOA IHHOVISI likaSomlomo wesiShayamthetho saKwaZulu-Natal uNksz Nontembeko Boyce seliqoke ikomidi lamalungu esishayamthetho elizojutshwa ezifundeni ezinhlanu ezikhahlanyezwe yizikhukhula ukubheka ukuthi ngabe uxhaso oludluliselwe kubantu luyafika yini kulabo abasale dengwane. Ngokwesitatimende esikhishelwe abezindaba yiHhovisi likaSomlomo uNksz Boyce kuvela ukuthi njengoba uMengameli waseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa ahlonza iKwaZulu-Natal njengesifundazwe esingena ngaphansi kwesenhlekelele kuneminikelo eminingi eyamukeliwe ukuzolekelela labo […]

Ezentuthuko

Izinduna zinikele ngokudla entombazaneni ekhale ngendlala kwi-Facebook 

TSEPO MOTLOKOA UPHENDUKE iqhawe u-Asibonge Zondi (12) wasePhayiphini KwaMpumuza onikele ekhasini le-Facebook elaziwa ngeSIFUNISANA UMSEBENZI ePIETERMARITZBURG enxusa kongaba nosizo ukubanikelela ngokudla ekhaya echaza nokuthi kabasenanina basele noyise owahlaselwa yisifo sohlangothi wayeka emsebenzini esekhubazekile.  U-Asibonge uthe ekhaya bahlanu kuhlanganisa noyise uMnu Nkululeko Zondi (54) nezingane zakwabo bonke bathembele emalini yesibonelelo sakhe njengoba noyise impesheni yokugula kwakhe seyanqamuka.  […]

Ezentuthuko

Kugujwa ukuhlanganisa iminyaka engu-58 kwi-Art in the Park eMgungundlovu

TSEPO MOTLOKOA KUBUNGAZWA iminyaka engu-58 kwasungulwa uhlelo lwe-Art in the Park ngaphansi kwase-Msunduzi Pietermaritzburg Tourism Association (MPTA) eMgungundlovu okuvela ukuthi imibukiso yezobuciko selokhu yaqala ukukhangiswa ngo-1962 njengoba namanje kusahanjwa ngawo lowo mgqigqo futhi baningi nosomabhizinisi asebephumelela abahlomula ngaphansi kwalo lolu hlelo lokubukiswa kwemisebenzi yabo. Phambilini i-Art in the Park yayiba nedili elikhulu lemibukiso ngasekupheleni kukaMay lokho […]

Ezentuthuko

Kunxuswa intsha ukungena emkhakheni wezolimo ukuphilisa isizwe

TSEPO MOTLOKOA KUKHUTHAZWA intsha yesifundazwe iKwaZulu-Natal ukusondelana nomkhakha wezolimo ngoba yiwona onamathuba amaningi ekuphileni kwabantu njengoba izinto eziningi ezidliwayo zidlula kokutshaliwe ukuze abantu baphile. Leli yikhwelo likaNkk Bongi Sithole-Moloi ophathiswe uMnyango wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya esifundazweni alihlabe emcimbini wokuthweswa kwemiyezane kubafundi abebefunda ezolimo e-Owen Sithole College of Agricultural eMpangeni.  Lapha bekuklonyeliswa ngemiyezane abafundi abebenza ezolimo emikhakheni […]

Ezentuthuko

UMngeni Water Amanzi nesinxuso emphakathini

TSEPO MOTLOKOA Kunxuswa izakhamizi ezakhele isifunda iLembe, iTheku noGu ezithola amanzi ngaphansi koMngeni Water Amanzi ukubekezela njengoba le nkampani izama ukulungisa amapayipi aye aphazamiseka ngesikhathi sezikhukhula agcine eqhuma ngenxa yokuwelwa amadwala nokuguguleka kwenhlabathi. Isitatimende esikhishwe ngabaseMngeni Water Amanzi sinxusa abantu ukusebenzisa kahle lawo manzi abawatholayo ngesikhathi izama ukubuyisela isimo kwesijwayelekile. Kuvela ukuthi imvula enamandla egcine isifundazwe […]

Ezentuthuko

ABASE-MDDA babonga i-iGrantee Orientation Workshop 

TSEPO MOTLOKOA BABONGA ukubambisana okuhle abe-Media Development and Diversity Agency (MDDA) nezikhungo zamaphephandaba nemisakazo eziye zathola ukuxhaswa yibona onyakeni wabo wezimali wango-2021-2022 ukuqinisekisa ukudlulisa ulwazi olubalulekile kubantu ezibaphakela izindaba. Ekuqaleni kuka-April abe-MDDA bebenesigcawu nabo bonke abahleli bamaphephandaba nemisakazo eye yahlumula oxhasweni lwabo kuzobhekwa izindlela okuzosetshenziswana ngazo ekusakazeleni umphakathi lokho okudingekayo. UNkz Zukiswa Potye oyi-Chief Exucutive Officer […]

Ezentuthuko

ABOMNGENI Water Amanzi babonge izisebenzi zabo ‘ngokulwa’ neCOVID-19

TSEPO MOTLOKOA ABASEMNGENI Water Amanzi KwaZulu-Natal babonga izisebenzi zabo ezibe sesikhaleni yempi yokulwa neCOVID-19 ezizijubile zadela isikhathi sazo zasebenza ukuqinisekisa ukuthi abantu kabasali bengenamanzi ngesikhathi iNingizimu Afrika ikwimvalelwandlini ngesikhathi sikathaqa kwakumise zonke izinto ukusebeza kuzanywa ukunqanda ukubhebhetheka kwaleli gciwane elalidla silaza nafumuka. NgoLwesine abaseMngeni bebenesidlo esikhethekile eThekwini lapho bebechaza khona ngezinhlelo zabo zokugcina izakhamizi eziphakelwa amanzi […]

Ezentuthuko

UMEYA WAKWADUKUZA UGXEKA UKULIMALA KWABAKA CENSUS

MAGAYE CELE UMEYA woMkhandlu waKwaDukuza enyakatho yesiFundazwe, iKwaZulu Natal, uNkk Lindiwe Nhaca usephumele obala wasigxeka kakhulu isehlakalo sokusasazelwa ngezinja kwabesifazane abaqashwe kwaCensus ukuba baqhube umsebenzi omkhulu wokubala abantu bengena umuzi nomuzi. UKhansela Nhaca uzwakalise ukudumala kwakhe okukhulu njengoba kuvela ukuthi omunye wesifazane usasazelwe ngezinja eziyingozi waphuma ngesamagundane komunye umuzi. Kuthiwa ulimale kabuhlungu kulesi sigameko okuthiwa senzeke […]