SECHABA MAKORO

UKUPHAZAMISEKA kwengqalasizinda kagesi seyisukumise abenkampani enkulukazi esabalalisa amanzi engxenyeni enkulu yabantu baseNingizimu Afrika ukuba nezingxoxo noMasipala waseThekwini kubhekwe ukuthi kungasetshenziswana kanjani kulandela izikhalo eziningi zokunqamuka kwamanzi kwezinye izingxenye zaseThekwini uma kunqamuka ugesi.

AboMngeni Water bathi sebethole izikhalo eziningi zivela emphakathini ngokuphazamiseka kwamanzi ikakhulukazi uma kunqamuke ugesi okuwuhlelo olwenziwa yi-Eskom ngenhloso yokuwonga. AbaseMngeni bathi kuyabakhathaza ukuzwa amakhasimende abo ekhala ngokunqanyukelwa ngamanzi kwazise ayisidingo ngqangi kubantu yingakho behlela ukuba nezingxoxo kubhekwe ukuthi kungalekelelwana kanjani ukuze umphakathi ungazitholi usele dengwane ngenxa yokunqamuka kukagesi kugcine kuphazamiseke nezinye izidingo zabo zokuphila.

Emasontweni edlule umphakathi waseThekwini osizakala emanzini atholakala eHazelmere Water Treatment Works ngahandle kwaseVerulam usale dengwane koma ompompi kulandela ukunqamuka kwamanzi kade kunqamuke ugesi. 

Okhulumela aboMngeni Water uShami Harichunder uthe iHazelmere Water Treatment Works isabalalisa amanzi angu-50% alinganiselwa kumalitha angu-75 million ngosuku. Uthe amanzi asatshalaliswa yilesi sigcinamanzi aphakela abantu baseThekwini Metro, abeLembe District, nabaseSiza Water bona abahlinzeka umphakathi waseWaterloo, eVerulam, eNdwedwe, eBallito nabaseMhlali. UShani uthe ukuphazamiseka kukagesi ngeledlule kulelidamu okubangelwe ngamandla kagesi kulethe ingcindezi nokho izisebenzi zabo zagcine zibikile ethimbeni likagesi kuMasipala waseThwkini ukuze lizame ukulungisa lokho obekonakele. Ukushayele ihlombe ukuzinikela kwezisebenzi zikagesi kuMasilala waseThekwini ezisebenza ubusuku nemini zizama ukuhlangabezana nezikhalo zamakhasimende abo. “Noma inkinga ingazange ixazululeke ngoMsombuluko kodwa ithimba lizama ngawo wonke amandla ukubuyisela isimo kwesijwayelekile. Amandla kagesi alawula izinjini zalelidamu kawenele ukuthi angakwazi ukusabalalisa amanzi kulezi ndawo ezinabantu abasebenzisa amanzi aphehlwa kulona. Nokho sinethemba lokuthi lokho okonakele kuzolungiseka ngokushesha njengokucabangela amakhasimende ethu,” kusho yena.