SECHABA MAKORO

USUKU lukaMandela lulethe injabulo emindenini emibili eyakhele uMasipala wesiFunda seLembe njengoba inikelelwe ngezindlu zesikhashana njengendlela yokubungaza nalo usuku lukuzalwa kweqhawe elachitha ingxenye yempilo yalo ejele lilwela ukukhululwa komuntu omnyama owayecindezelwe nguhulumeni wengcindezelo.

Imeya yalomasipala uKhansela Thobani Shandu ihole ithimba lezithunywa phakathi kwalo obekukhona nemeya yaseMandeni uKhansela Thabani Mdlalose, iSekela leMeya yesiFunda seLembe uKhansela James Van Whye iSekela leMeya yaseMandeni uKhansela Lawrence Magwaza, uSomlomo weLembe uKhansela Dolly Shandu, uSomlomo waseMandeni uKhansela Phindile Sishi, uSihlalo we-Civil Society uMnu Richard Shandu kanjalo nezikhulu zabo bobabili labomasipala kade kuyonikelwa ngalezi zindlu.

Umndeni wakwaMzimela ku-ward 11 eMacambini ungomunye wemindeni ehlomulile kwazise bewuhlala endlini engulawondi kulandela ukuguguleka kowawuhlala kuyona enamagumbi amane eyamuka nezikhukhula zango-April nonyaka ezashiya abantu abaningi dengwane bengenamakhaya. 

Ilungu lomdeni wakwaMzimela alamukele indlu elinikelelwe yona lithe belithwele kanzima uma kunomoya ngoba belikhuleka kuNkulunkulu licela ukuba alivikele nezingane zalo. “Bekuthi uma kunomoya ngishaywe uvalo ngobone sengathi izodilikela kithina isimboze. Bekuba nzima noma kunomoya kumbe kuna imvula ngoba bekumele ngifihle izimpahla zokugqoka ukuze zinganethwa. Ngiswele imilomo eyizinkulungwane ukudlulisa ukubonga ngengenzelwe khona namhlanje kanye nomndeni wami,” kusho uNkk Mzimela.

Omunye umndeni ohlomule ngendlu ngowakwaSibiya ku-ward 7 eHlanzeni onamalungu awu-15 kuhlanganisa nesalukazi uNkk Joyinile Sibiya. UNkk Sibiya ubonge ukwelulelwa isandla abhekelele ngendlu kwazise izingane eziningi uthe ngezezihlobo eziseGoli. Uthe lomnikelo wendlu ubengawulindele kuyena. 

IMeya yaseMandeni uKhansela Mdlalose uthe luselude ukhalo abazoluhamba ukuthuthukisa abantu baseMandeni. Uthe wonke umuntu unelungelo elikumthetho sisekelo lokuba nendlue ehloniphekile. EMacambini sihlalelwe wumsebenzi wokwakhela abantu izindlu eziwu-300.