TSEPO MOTLOKOA

UPHENDUKE iqhawe u-Asibonge Zondi (12) wasePhayiphini KwaMpumuza onikele ekhasini le-Facebook elaziwa ngeSIFUNISANA UMSEBENZI ePIETERMARITZBURG enxusa kongaba nosizo ukubanikelela ngokudla ekhaya echaza nokuthi kabasenanina basele noyise owahlaselwa yisifo sohlangothi wayeka emsebenzini esekhubazekile. 

U-Asibonge uthe ekhaya bahlanu kuhlanganisa noyise uMnu Nkululeko Zondi (54) nezingane zakwabo bonke bathembele emalini yesibonelelo sakhe njengoba noyise impesheni yokugula kwakhe seyanqamuka. 

Nembala ukukhala kuka-Asibonge kwi-Facebook kuzwiwe uMnu Qaphela Hlela oyinduna yaKwaMpumuza othintekile ngabekufunda wabikela abantwana beNkosi Nsikayezwe Zondi ngengane ekhalayo esizweni. “Ngishayele imoto ngaqonda khona ePhayiphini ngalithola ikhaya lalengane. Ngifice isimo esidabukisayo ngezwa nokubuhlungu ukuthi kubuye kulalwe kungadliwe kulomuzi uma sekuphele ukudla. Ngisibonile nesimo senhloko yekhaya ukuthi kasisihle ngezwa nokuthi kayiyiholi impesheni yokukhula ngenxa yeminyaka engakavumi ubehola eyokukhubazeka nayo ebuye inqamuke. Kungijabulisile ukubona abantwana benkosi behlanganyela nomkhandlu kwashaywa emaphaketheni kwayothengelwa lomndeni ukudla. Sizongenelela ngokuthi sithinte izinhlaka ezifanele ukuze uMnu Zondi aqhubeke nokuhola impesheni ngoba lokhu kukhubazeka kwakhe useyoze abizelwe eNkosini nakho,” kuthembisa uMnu Hlela.

UMntwana Thembo Zondi obehola abantwana bakwabo nezinduna kuhanjiswe ukudla ekhaya lika-Asibonge  uthe uyise (Inkosi endala) nomnewabo osesesihlalweni uKhethokuhle bathintekile bezwa induna uMnu Hlela ibatshela ngekufunde kwi-Facebook kubhalwe u-Asibonge. “Sibe sesihlanganisa siyizingane zenkosi nezinduna ukutholela umndeni wakwaZondi ukudla okuzowuqhuba izinyanga ezimbili. Sizozama ngazo zonke izindlela ukuthi uMnu Zondi oyinhloko yomuzi alekelelwe ukuze impesheni yakhe yokugula iqhubeke. Siyafisa uma kukhona nomunye ofisa ukwelula isandla kulomndeni akwenze lokho ngokuxhumana nezinduna zesizwe,” kucela uMntwana uThembo.

U-Asibonge uthe usebenzise ifoni kadadewabo omdala wabhala kwi-Facebook ngesimo sakubo. Uthe kuba nzima kakhulu uma sekuphele imali yesibonelelo sakhe kulalwa kungadliwe ekhaya yingakho etshele izwe. Ubonge umkhandlu wesizwe ngokudla onikele ngakho.