SECHABA MAKORO

UNGQONGQOSHE woMnyango weMfundo ePhakeme eNingizimu Afrika uDkt Blade Nzimande unezinhlelo zokusimamisa amanyuvesi ayencishwe amathuba aziwa njengawabantu abamnyana njengoba efuna ukuwandisa izisebenzi ezineziqu zezobudokotela.

UDkt Nzimande usho kanje ekhuluma eZimbali Lodge kade ethula uhlelo lokuthuthukiswa kwawo lamanyunivesithi azongena ngaphansi kwegama lalowo owake waba wungqongqoshe wezemfunfo kuhulumeni wentando yeningi uDkt Sibusiso Bhengu aziwa ngeleSibusiso Bhengu Development Programme. Lolu hlelo lokuthuthukiswa kwamayunivesithi ayaziwa ngawabantu bamnyama kuhloswe ngalo ukuba abe yizikhungo zezokucwaninga.

Ekhuluma lapha uDkt Nzimande uthe bafuna ukuqeda ngalokho okwakwaziwa kokuthi uma umuntu eyisifundiswa saKwaZulu-Natal bese kuthiwa wafunda oNgoye. Uthe naye wahlangabezana nalesi simo sokuchithwa kwamanye amayunivesithi njengeNatal University ophikweni lwaseMgungundlovu naphezu kokuba wayengowaseDambuza. “Ngachithwa eyunivesithi yaseNatal kwadingeka ukuba ngiyofunda KwaZulu. Ngokuthuthukiswa kwalamayunivesithi sifuna nawo akhiqize ezobudokotela aphinde abe yizikhungo zezokucwaninga ukukhipha lo mqondo wokuthi angawabantu abamnyama. Sifuna ukubona izifundiswa eziyikizelaezobudokotela ziphuma kuwona lawa mayunivesithi ngoba sikholwa ukuthi likhulu iqhaza elingabanjwa yiwona ekuthuthukisweni kwemfundo yezwe lethu,” kusho yena.

Eqhubeka uDkt Nzimane uthe kabezile nohlelo lokuncintisana nalawa amanye amayunivesithi aziwa ngokucwaninga kodwa bona bafuna ukuthuthukisa ingqalasizinda. Uthe iSibusiso Bhengu Development Programme inhloso yayo ukuzoqinisa izinto ezizokwenziwa yilamayunivesithi ayesalele emuva ngoba kuthiwa ngawabantu abamnyama.

Lapha kuvela ukuthi awu-8 lama yunivesithi okumele athuthukiswe phakathi kwawo okuyikhona i-University of Fort Hare, Sefako Makgatho Health Science University, University of Vhenda, University of Zululand, Unirversity of Western Cape, University of Limpopo, Mangosuthu University of Technology neWalter Sisulu University. Okunye okungasalanga ngaphandle ezinhlelweni ebezithulwa uDkt Nzimande ezokuthuthukiswa kwezindawo zokuhlala abafundi njengoba kuye kusuke umsindo kugcine kukhona abanye babafundi abalala emnyango ngoba bengahlinzekelwe ngezindawo zokuhlala.