SECHABA MAKORO

KULOKOZA inhlansi yethemba ngokuhlinzekwa ngezindlu ezihloniphekile kwizisulu zezikhukhula zango-April ezashiya imindeni eminingi isele dengwane ingenamakhaya ngenxa yokumuka namanzi okwagcine kudlule nemiphefumulo eminingi eminye esathungatha izihlobo zazo engazazi ukuthi zamuka zashonaphi.

Imeya kamasipala waseThekwini uMnu Mxolisi Kaunda uthi thokola themba amathunzi ayewukela emindenini ewu-163 eyasala dengwane njengoba izoba nokhisimusi omuhle ihlezi ezindlini ezintsha nomndeni wayo. 

UMnu Kaunda usho kanje kade edlulisela ngebhilidi elisemthethweni okuzohlala kulona imindeni eyasala iqube emahholo aseLa Lucia, oThongathi naseCaneland Training Centre. Lelibhilidi lingelinye uMnu Kaunda azincoma bewumasipala waseThekwini abakwazile ukuwathola ukuze eminye imindeni ikwazi ukuquba kuwona ngesikhathi kusalungiswa izindlu ezisemthethweni ezohlala kuzona. Uthe sekunamabhilidi awu-13 asebewahlinzekele ukuhlala izisulu zezikhukhula eziyimindeni ewu-163. “Kwizisulu ebeziqube ezikhungweni eziwu-120 ebezihlala emahholo sesikwazile ukuhlinzeka ezinye zazo ngezindlu njengoba sekusele eziwu-58. Sithemba ukuthi kuzothi kufika ukhisimusi nazo zizobe sezisezindl;ini ezihloniphekile zingasaqubile emahholo. Sesihlele ukuthi ukhisimusi ufike abantu abawu-2 000 kwabawu-3 448 bebe sebethole izindlu abanobunikazi bazo. Nokuthi abawu-1 448 kwabasagcinwe ezikhungweni zomphakathi bazobe sebesusiwe batholelwa ezinye izindawo ukuze kuvuleleke amahholo,” kusho yena.

UMnu Kaunda uthe ukholwa ukuthi kuyothi kufika unyaka ka-2024 bebe sebeluphothulile uhlelo lokwakhelwa kwabantu izindlu ngoba lamabhilidi abawaqashile kunesivumelwano seminyaka emibili ukuwasebenzisa. Uthe umasipala waseThekwini ngokubambisana noMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu KwaZulu-Natal uphathiswe uDkt Ntuthuko Mahlaba benza ngazo zonke izindlela ukubuyisela isithunzi esihloniphekile ngokutholela izindlu ezifanelekile kuzona zonke izisulu zezikhukhula ezasala dengwane kwakumuka imizi eThekwini.