Ezentuthuko

USomlomo waKwaZulu-Natal nekomidi elizoqapha umnikelo wezikhukhula

TSEPO MOTLOKOA IHHOVISI likaSomlomo wesiShayamthetho saKwaZulu-Natal uNksz Nontembeko Boyce seliqoke ikomidi lamalungu esishayamthetho elizojutshwa ezifundeni ezinhlanu ezikhahlanyezwe yizikhukhula ukubheka ukuthi ngabe uxhaso oludluliselwe kubantu luyafika yini kulabo abasale dengwane. Ngokwesitatimende esikhishelwe abezindaba yiHhovisi likaSomlomo uNksz Boyce kuvela ukuthi njengoba uMengameli waseNingizimu Afrika uMnu Cyril Ramaphosa ahlonza iKwaZulu-Natal njengesifundazwe esingena ngaphansi kwesenhlekelele kuneminikelo eminingi eyamukeliwe ukuzolekelela labo […]

Ezemidlalo

UMASHABA UGXEKA UKUBUTHELANA KWABADLALI ASEBEKHULILE KWI-ABC

MAGAYE CELE LOYO owabe engumqeqeshi weqembu lesizwe likanobhutshuzwayo laseNingizimu Afrika, uMnuz uShakes Mashaba uthi akaneme ngendaba yabadlali asebekhulile kakhulu ngokweminyaka abavele benze i-ABC Motsepe league indawo yabo yokugugela. UMashaba uthe leli yiphutha elikhulu elibonakala livunywa nje kalula yinhlangano eyengamele ibhola likanobhutshuzwayo eNingizimu Afrika, iSouth African Football Association (SAFA). UMashaba owazakhela igama elikhulu ngesikhathi enza ezibukwayo […]

Ezemidlalo

UMEYA waseMandeni ugqugquzela ukudlalwa kweKarate

MAGAYE CELE IMEYA yoMkhandlu waseMandeni enyakatho yeKwaZulu Natal, uKhansela Thabani Mdlalose ugqugquzela kakhulu abantu abasha bakule ndawo ukuthi bangazitheIi ngabandayo kodwa bazijwayeze ukuzibandakanya nomdlalo wekarate. UMeya walo Mkhandlu uchaze ukarate njengeminye yemidlalo emqoka kakhulu okufanele kubonakale abantu abasha beyidlala njengeminye. Abantu abasha bakule ndawo bebephume ngobuningi bezozibandakanya nalo mqhudelwano obonakale uba nesasasa elikhulu kulo mphakathi. […]

Ezentuthuko

Izinduna zinikele ngokudla entombazaneni ekhale ngendlala kwi-Facebook 

TSEPO MOTLOKOA UPHENDUKE iqhawe u-Asibonge Zondi (12) wasePhayiphini KwaMpumuza onikele ekhasini le-Facebook elaziwa ngeSIFUNISANA UMSEBENZI ePIETERMARITZBURG enxusa kongaba nosizo ukubanikelela ngokudla ekhaya echaza nokuthi kabasenanina basele noyise owahlaselwa yisifo sohlangothi wayeka emsebenzini esekhubazekile.  U-Asibonge uthe ekhaya bahlanu kuhlanganisa noyise uMnu Nkululeko Zondi (54) nezingane zakwabo bonke bathembele emalini yesibonelelo sakhe njengoba noyise impesheni yokugula kwakhe seyanqamuka.  […]

Ezentuthuko

Kugujwa ukuhlanganisa iminyaka engu-58 kwi-Art in the Park eMgungundlovu

TSEPO MOTLOKOA KUBUNGAZWA iminyaka engu-58 kwasungulwa uhlelo lwe-Art in the Park ngaphansi kwase-Msunduzi Pietermaritzburg Tourism Association (MPTA) eMgungundlovu okuvela ukuthi imibukiso yezobuciko selokhu yaqala ukukhangiswa ngo-1962 njengoba namanje kusahanjwa ngawo lowo mgqigqo futhi baningi nosomabhizinisi asebephumelela abahlomula ngaphansi kwalo lolu hlelo lokubukiswa kwemisebenzi yabo. Phambilini i-Art in the Park yayiba nedili elikhulu lemibukiso ngasekupheleni kukaMay lokho […]

Ezezikole

UDkt Nzimande uhlabeke umxhwele nge-IEIP yaseMgungundlovu

TSEPO MOTLOKOA UNGQONGQOSHE weMfundo ePhakeme nokuQeqeshwa kwamaKhono uDkt Blade Nzimade ubona inhlansi yethemba kwintsha yaseMgungundlovu nge-Imbali Education and Innovation Precinct (IEIP) ngokuthi kayizile nje kuphela ukuzoyiqeqeshela amakhono kodwa izoyicija ngokuthi ikwazi ukuziqalela ngokwayo amabhizinisi azobe ebizwa yona. UDkt Nzimande ukusho lokhu kade ehambele lesi sikhungo ezohlola ukuthi ngabe siqhuba kanjani ekubeni yinhlansi yethemba kwintsha eyakhele uMgungundlovu. […]

Ezentuthuko

Kunxuswa intsha ukungena emkhakheni wezolimo ukuphilisa isizwe

TSEPO MOTLOKOA KUKHUTHAZWA intsha yesifundazwe iKwaZulu-Natal ukusondelana nomkhakha wezolimo ngoba yiwona onamathuba amaningi ekuphileni kwabantu njengoba izinto eziningi ezidliwayo zidlula kokutshaliwe ukuze abantu baphile. Leli yikhwelo likaNkk Bongi Sithole-Moloi ophathiswe uMnyango wezoLimo nokuThuthukiswa kweziNdawo zaseMakhaya esifundazweni alihlabe emcimbini wokuthweswa kwemiyezane kubafundi abebefunda ezolimo e-Owen Sithole College of Agricultural eMpangeni.  Lapha bekuklonyeliswa ngemiyezane abafundi abebenza ezolimo emikhakheni […]

Ezempilo

I-MOWCS ilekelela abamukelwe ngamakhaya KwaZulu-Natal

TSEPO MOTLOKOA LUNGENA lulakanyana usizo lokusebenzisana noHulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal oluya kubantu abakhahlanyezwe yizikhukhula ezishiye izingxenye zedolobha laseThekwini, KwaDukuza nasoGwini abantu bengenamizi abanye balahlekelwa yimiphefumulo. Abe-Meals On Wheels Community Services (MOWCS) okuyinhlangano engenzi nzuzo yaseGoli ingenzinye zezinkampani eseziphumele obala zithembisa ukwelula isandla ukuze labo ababe yizisulu zezikhukhula bangaziboni besele dengwane bagcine sebezibiza ngondingasithebeni. I-MOWCS ikhiphe isitatimende […]

Ezentuthuko

UMngeni Water Amanzi nesinxuso emphakathini

TSEPO MOTLOKOA Kunxuswa izakhamizi ezakhele isifunda iLembe, iTheku noGu ezithola amanzi ngaphansi koMngeni Water Amanzi ukubekezela njengoba le nkampani izama ukulungisa amapayipi aye aphazamiseka ngesikhathi sezikhukhula agcine eqhuma ngenxa yokuwelwa amadwala nokuguguleka kwenhlabathi. Isitatimende esikhishwe ngabaseMngeni Water Amanzi sinxusa abantu ukusebenzisa kahle lawo manzi abawatholayo ngesikhathi izama ukubuyisela isimo kwesijwayelekile. Kuvela ukuthi imvula enamandla egcine isifundazwe […]