Ezempilo

Owezempilo nokusiza abakhahlanyezwe ikhukhula

Intatheliyephephandaba Ukudla nezindlu kunesidingo esikhulu kulabo abakhahlanyezwe yizikhukhula zakamuva kepha izinsiza zokwelapha nazo zibaluleke kakhulu. Yingakho ushayelwe ihlombe umnikelo kaDkt Nondumiso Mzizana weSikelela Medical and Dental Suppliers (PTY) Ltd awukhiphele izisulu zezikhukhula. Le nkampani inikele ngezinsiza zokwelapha zenani elingaphezulu kwesigidi esi-R1 (million), izingubo zokulala, Izifonyo, amagilavu,, ifenisha, amalaptop amabili, izi-R100 000, amanzi asemabhodleleni nokunye okuningi. Amukela lo mnikelo […]

Ezempilo

I-MOWCS ilekelela abamukelwe ngamakhaya KwaZulu-Natal

TSEPO MOTLOKOA LUNGENA lulakanyana usizo lokusebenzisana noHulumeni wesifundazwe saKwaZulu-Natal oluya kubantu abakhahlanyezwe yizikhukhula ezishiye izingxenye zedolobha laseThekwini, KwaDukuza nasoGwini abantu bengenamizi abanye balahlekelwa yimiphefumulo. Abe-Meals On Wheels Community Services (MOWCS) okuyinhlangano engenzi nzuzo yaseGoli ingenzinye zezinkampani eseziphumele obala zithembisa ukwelula isandla ukuze labo ababe yizisulu zezikhukhula bangaziboni besele dengwane bagcine sebezibiza ngondingasithebeni. I-MOWCS ikhiphe isitatimende […]

Ezempilo

EyaseMandeni icela umphakathi ubekezele ngolwezikhukhula

TSEPO MOTLOKOA IMEYA kaMasipala waseMandeni uMnu Thabani Mdlalose ithi amaphaphu phansi emphakathini owakhele lo masipala ngoba ithimba lezinhlekelele kalilali lisebenza ubusuku nemini ukubhekana nomonakalo owenzekile kade kuhlasele izikhukhula ezishiye isifundazwe saKwaZulu-Natal singene ngaphansi kwesimo sezinhlekelele. UMnu Mdlalose usho kanje kade nethimba aliholayo kumasipala behambele ezinye izindawo ezingaphansi kwaseMandeni beyobheka umonakalo odalwe yizikhukhula okusale inqwaba yabantu bengenamakhaya […]

Ezempilo

OwokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal utusa osonhlalakahle

TSEPO MOTLOKOA UMNYANGO wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal sewuchome uphaphe legwalagwala osonhlalakahle abangaphansi kwawo ngomsebenzi omqoka abawenzela isizwe nanokugcina inhlalakahle emphakathini. Ekhuluma emgubhweni wokubungaza osonhlalakhle uNkk Nonhlanhla Khoza ophathiswe lo mnyango esifundazweni eseRichard’s Bay Chamber of Commerce and Industries uthe kuyathokozisa ukubona osonhlalakahle besebenza ngokuzikhandla emsebenzini ababizelwe kuwona.  U-March sewaba yinyanga eyahlonzwa uhulumeni njengeyokuqhakambisa iqhaza losonhlalakahle lapha […]

Ezempilo

Kuliwa nokusetshenziswa kwezidakamizwa ezingemukelekile eMandeni

TSEPO MOTLOKOA LUBUNGAZWE ngokuhlukile usuku lwamalungelo abantu eMandeni njengoba umasipala wakhona ngokubambisana neMandeni Constituency Parliamentary benze imashi ezitaladini zaleli dolobha bexwayisa ngokusethenziswa budlabha kwezidakamizwa emphakathini. NgoMsombuluko weholi lomhlaka 21 March umphakathi waseMandeni ube nemiviliyelo edolobheni lalendawo uphume umkhankaso wokukhuza lesi sihlava sokusetshenziswa kwezidakamizwa ezingekho emthethweni. Lo mkhankaso uqale eSiyavikela Primary School wayosongwa eSibusisiwe Community Hall. […]

Ezempilo

Babonga izinhlelo zeKHOSOMBA LAMAJITHA abezempilo KwaZulu-Natal

TSEPO MOTLOKOA UMNYANGO wezeMpilo KwaZulu-Natal ophathiswe uNkz Nomagugu Simelane ugezeke igilo ngomkhankaso wawo IKHOSOMBA LAMAJITHA njengoba bewuhambele kumasipala waseMooi-River uyokhuluma nabesilisa ngezindlela zokuzinakekela ngakwezempilo. UNgqongqoshe wawo lo mnyango uNkz Simelane obehola ithimba lomnyango wakhe nezikhulu zikamasipala waseMooi-River nezezifunda saseMgungundlovu utshele abezindaba abebeyingxenye yokuhanjelwa kweKHOSOMBA LAMAJITHA ukuthi loluhlelo lwabo baqale ukulwethula kumasipala waseMhlathuze futhi bazimisele ukuhambela wonke […]

Ezempilo

UMASIPALA USINGATHE UMKHANKASO I-SHE CONQUERS 

Umbiko wekhasi likaFacebook (KwaMaphumulo) Izwe laseNingizimu Afrika elinesibalo esiphezulu se-HIV/AIDS phakathi kwabesifazane abasebasha namantombazane. UMasipala wakwaMaphumulo uhlanganyele nezinye izinhlaka zikahulumeni abaphethe impi yokulwa nalolu bhubhane mhla ubambe umkhanso i-SHE CONQUERS mhlaka -22 kuNhlolanja ka-2022, eHholo loMkhandlu kaMasipala. Abesifazane ezweni lonke manje sebenegama lomkhankaso kazwelonke wokuvimbela i-HIV kumantombazane nabesifazane abasebasha owethulwe uMongameli wezwe uCyril Ramaphosa ngonyaka […]