Latest Post

 • AdminAdmin
 • May 28, 2024
 • 0 Comments
UKHUTHAZE ABANINGI OWAKWADUKUZA ETHWESWA IZIQU

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO UNksz Zanele Mathenjwa, ongowokudabuka eGroutville, KwaDukuza, unqobe izinselelo eziningi ukuze afeze iphupho lakhe lokuba usosayensi wezemvelo. Lentokazi eneminyaka engama-37 ikhuthaze abaningi ngenkathi ithweswa iziqu kwi-Environmental Science yi-University…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
BAMASHELE ENHLOKO YEDOLOBHA ETHEKWINI BEKHALA NGOKUNYUKA KWAMANANI KAGESI

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Amalunga omphakathi abalelwa ku-100 nangamalungu omfelandawonye wezinhlangano okubalwa kuwo Abahlali BaseMjondolo, Ubunye Bamahostela kanye neRight2Know kwamanye abekhona, bamashele enhlokodolobha yeTheku bekhala ngokunyuka kukagesi.  Lemashi ebiholwa yiSouth Durban…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
USODOLOBHA UHAMBELE UMPHAKATHI UKUZWA IZIMVO ZABANTU NGESABELO ZIMALI 

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Njengoba kuqhubeka imijikelezo yokuzwa izimvo zomphakathi mayelana nesabelo zimali sonyaka wezimali komasipala abahlukene, iMeya yeSifunda Ilembe, uKhansela Thobani Shandu uvakashele ku-Ward 02 kuMasipala waseNdwedwe. Leliwadi lihlanganisa imiphakathi…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
IMeya nesethembiso sokuxazulula inkinga yamanzi

MAGAYE CELE ITHEMBISA ukusukumela inkinga yamanzi kwisiFunda iLembe, iMeya yakule ndawo, uKhansela uThobani Shandu. UShandu ubekade ekhuluma emhlanganweni we-IDP obukade uqhubeka enkundleni yezemidlalo yaseSinamfini, KwaMaphumulo enyakatho yesifundazwe seKwaZulu Natal. Kulo…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
KUZODALEKA AMATHUBA EMISEBENZI ENTSHENI NGOHLELO LWELABOUR ACTIVATION PROGRAMME

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Zingaphezulu kuka-100 000 izakhamizi zaKwaZulu-Natal ezizohlomula ngokudalwa kwezinkulungwane zamathuba omsebenzi, ngokusho konguNgqongqoshe  wezabaSebenzi nezokuQashwa, uMnuz Thulas Nxesi.  UMnuz Nxesi uthe uhlelo lweLabour Activation Programme luzokwenziwa ngohlaka lwawo lwe-Unemployment Insurance Fund…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
Ingwazi incoma ababe yiBanyana ngokuzikhandla

MAGAYE CELE LOYO owabe eyingwazi yeqembu labesifazane laseNingizimu Afrika iBanyana Banyanauncoma ukudlala ngokuzikhandla kwabadlali baleli qembu. Loyo nguPortia Modise okwakubatshazwa kakhulu ikhono lakhe ngesikhathi engakawaphanyeki amakhokho emgibeni. Le ngwazi ikhuluma…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
UNomvethe ufuna abagadli babhukule

MAGAYE CELE INKAKHA yebhola likanobhutshuzwayo laseNingizimu Afrika eseyawaphanyeka emgibeni amakhokho iphosela inselelo abagadli bakuleli ukuba benze kangcono. Loyo nguSiyabonga Bhele Nomvethe ngokudabuka ongowaKwaMashu nobalwa nabanye babagadli abazakhela igama elikhulu ebholeni…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
UMasipala nosizo lwezincwadi zokushayela kubantu abasha

MAGAYE CELE UMASIPALA waseMandeni enyakatho yesiFundazwe seKwaZulu Natal unikezele ngosizo lwezincwadi zokushayela kubantu abasha bakule ndawo. Lokhu lo masipala ubukade ukwenza ngaphansi kohlelo  olubizwa ngokuthi yiMandeni Youth Driver’s License Programme. Kuvelile…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
UMASIPALA UXWAYISA ABANGCWABA EZINDAWENI EZINGAGUNYAZIWE 

INTATHELI YESIVUBELA INTHUTHUKO  Ukhuza umhlola uMasipala waKwaDukuza emva kokutholakala kwamathuna angekho emthethweni endaweni yaseThembeni. Lomasipala usukhiphe isixwayiso kumphakathi ukuthi ungaqhubeki nokungcwaba kulendawo ngoba ayigunyaziwe uMkhandlu waKwaDukuza uthi kungcwatshwe kuyo.  Ngokusho…

 • AdminAdmin
 • April 30, 2024
 • 0 Comments
BATHEMBISA USHINTSHO ABEZEPOLITIKI KWAZULU-NATAL 

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Bekuhlangene ubuholi bamaqembu ehlukene ezepolitiki KwaZulu-Natal lapho bekunezingxoxo zokuqala ze-IOL zokhetho. Lezingxoxo ebezibanjelwe ehhotela iRadisson Blu, bezihlanganise abaholi okubalwa kubo uMnuz Thami Ntuli (IFP), Mnuz Chris Pappas…

 • AdminAdmin
 • April 15, 2024
 • 0 Comments
OkwaDukuza kwabenza kahle kwezezimali

MAGAYE CELE LOYO oyiMeya yaKwaDukuza enyakatho yesiFundazwe seKwaZulu Natal, uKhansela uLindile Nhaca usekushayele ihlombe ukubalwa kwalo masipala njengeminye yebonakala yenza kahle kakhulu kwezezimali. Lokhu kuza ngemuva kokuba ucwaningo olwenziwe yi-Independency…

 • AdminAdmin
 • April 11, 2024
 • 0 Comments
Iqokelwe kwelesizwe ingwazi yebhola lomnqakiswano

MAGAYE CELE INGWAZI yebhola lomnqakiswano yaseNingizimu Afrika seyiqokelwe ekutheni ibe ngumlolongi weqembu lesizwe lebhola lomnqakiswano labangaphansi kweminyaka engu-21. Ingwazi okukhulunywa ngayo lapha nguPreciouse Mthembu ngokuzalwa ongowasesiFundazweni saKwaZulu Natal. UMthembu uqokelwe…

 • AdminAdmin
 • April 11, 2024
 • 0 Comments
UMASIPALA WESIFUNDA ILEMBE ULWA NOKUGXAZA KWAMANZI 

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Usuqalile umkhankaso wokuvala ukugxaza kwamanzi ngaphansi kwesiFunda iLembe. IMeya yaleSifunda ukhansela Thobani Shandu ithi ukulahleka kwamanzi ngenxa yamapayipi avuzayo kusho ukuthi kunengcindezi ephansi emhlabathini lapho amapayipi ehamba…

 • AdminAdmin
 • March 26, 2024
 • 0 Comments
Iqokelwe kwelesizwe ingwazi yebhola lomnqakiswano

MAGAYE CELE INGWAZI yebhola lomnqakiswano yaseNingizimu Afrika seyiqokelwe ekutheni ibe ngumlolongi weqembu lesizwe lebhola lomnqakiswano labangaphansi kweminyaka engu-21. Ingwazi okukhulunywa ngayo lapha nguPreciouse Mthembu ngokuzalwa ongowasesiFundazweni saKwaZulu Natal. UMthembu uqokelwe…

 • AdminAdmin
 • March 26, 2024
 • 0 Comments
Kubatshazwa ikhono lomdlali waseKZN

MAGAYE CELE LOYO ongumlolongi weqembu lebhola likanobhutshuzwayo lasesiFundazweni saKwaZulu Natal eligijima esigabeni esiphezulu sebhola laseNingizimu Afrika,iDSTV Premiership uncoma ikhono lomdlali waleli qembu osezakhele ugazi.. UJohn Maduka ololonga iRoyal Am nguyena…

 • AdminAdmin
 • March 26, 2024
 • 0 Comments
BASHAYELWE IHLOMBE ABENZA UMEHLUKO EMPHAKATHINI NGEZINDONDO ZEMASAKHANE 

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Banconywe ngokusebenza ngokuzikhandla eminxeni eyahlukene abasebenzi abasebenzisana noMasipala waKwaDukuza emcimbini obubanjelwe ehholo iKwaDukuza Town Hall mhla zingama 20 March 2024.  Labasebenzi baklonyeliswe ngezindondo emcimbini omkhulu owaziwa ngokuthi…

 • AdminAdmin
 • March 26, 2024
 • 0 Comments
BAKHALISWA UKUNYUSWA KWENTENGO KAGESI OKUZOQALA NGO EPHRELI

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO Kukhalwa ngokunyuka kwentengo kagesi njengoba isikhungo esilawula ezamandla kuleli, iNational Energy Regulator of South Africa (Nersa) isigunyaze ukwenyuswa kwentengo kagesi ngo-12.74% onyakeni wezimali u2024/25. Lokhu kunyuka kulindeleke…

 • AdminAdmin
 • March 26, 2024
 • 0 Comments
KUBANJWE UMCIMBI WAMINYAKAYONKE WOSOMABHIZINISI EMANDENI 

INTATHELI YESIVUBELA INTUTHUKO  Kuvuseleleke uthando lwebhizinisi kosomabhizinisi baseMandeni ngenkathi behlangene emcimbini waminyaka yonke osingathwa uMasipala wase Mandeni owaziwa nge Business Fair.  UMasipala waseMandeni usebenzisa umbukiso wamabhizinisi, iBusiness Fair, ukuletha ongoti…

 • AdminAdmin
 • March 12, 2024
 • 0 Comments
IMEYA YAKWAMAPHUMULO OHLELWENIN LOKUHAMBELA IZIKOLE

By Intatheli yeSivubela Ithuthuko  Ukuqala konyaka isikhathi esinzima kubantwana, abazali kanye nothinsha njengoba abanye bedonsa kanzima ekugcineni izimfuno zesikole. Ukubhekana nalezingqinamba uMasipala wakwaMaphumulo oholwa uMeya uKhansela Zibuyisile Khuzwayo-Dlamini, amaKhansela kanye neHhovisi…

 • AdminAdmin
 • February 28, 2024
 • 0 Comments
Uvuma ingcindesi owaseKzn okwiChiefs

MAGAYE CELE Isikhwishikhwishi somdlali webhola likanobhutshuzwayo laseNingizimu Afrika liyavuma ukuthi ikhona ingcindezi ekubeni ngumdlali wezingqungqulu zaseGoli iKaizer  Chiefs. Umdlali okukhulunywa ngaye lapha nguSibongiseni Mthethwa odume kakhulu ngelika-OX nosanda kuba semabhukwini eKaizer…

 • AdminAdmin
 • February 28, 2024
 • 0 Comments
KUYANDA UKUNGANELISEKI NGOMBIKO WEZIDUBEDUBE NEZINXUSHUNXUSHU ZANGOJULAYI 2021

By Nokulunga Majola  Sewukhishiwe umbiko obulindelwe ngabomvu wezibhelu zangoJulayi 2021 eNingizimu Afrika, owenziwe ngokubambisana yiKhomishana Yamalungelo Abantu yaseNingizimu Afrika kanye neKhomishini Yamalungelo Ezamasiko, Ezenkolo Nezilimi. Kodwa-ke, abaningi banomuzwa wokuthi uyasalela…

 • AdminAdmin
 • February 28, 2024
 • 0 Comments
BAKHALA NGESIMO ESINGESIHLE EAMAOTI TRANSIT CAMP

By Nokulunga Majola  Siyaqhubeka nokuba simbi isimo endaweni yaseNanda e-Amaoti Transit Camp kuShellbrook Street, enyakatho yeTheku njengoba izinto ziqhubeka nokonakala emva kokuba abahlali balendawo beshise izindlu zangasese bekhala ngokuthi bezingasanakekelwa. …

 • AdminAdmin
 • December 29, 2023
 • 0 Comments
UMphakathi uhlonyuliswe ngokudla kanye noblankethi kwakhisimuzi

Magaye CeleLoyo oyilungu lePhalamende emahhovisini aseMandeni enyakatho yesiFundazwe saKwaZulu Natal unikelele ngamagilosa okudla abantu abadala bakule ndawo. Loyo nguNksz Makhosazane Zungu ngokuzalwa ongowakhona eMandeni. Ukunikelelwa kwalaba bantu abadala kuvelile ukuthi…

 • AdminAdmin
 • November 15, 2023
 • 0 Comments
UMasipala waKwaDukuza nohlelo lokulekelela osomabhizinisi abasathuthuka

Magaye Cele UMasipala waKwaDukuza enyakatho yesiFundazwe saKwaZulu Natal uswmbhidlangweni wokufukula osomabhizinisi abancane bakule ndawo. Lezi zi daba ezehle njengoju kosomabhizinisi abasathuthuka zidalulwe yiloyo oyiMeya yalo Mkhandlu, uKhansela Lindiwe Nhaca. UMeya…

 • AdminAdmin
 • November 6, 2023
 • 0 Comments
IDA nomkhankaso ovuthayo wokhetho lwangonyaka ozayo

Magaye Cele  Ngenhloso yokuqinisa umkhankaso wayo wokukhankasela ukhetho lwangonyaka ozayo iqembu lezepolitiko iDemocratic Alliance iDA ngamafuphi seyithule ngokusemthethweni ibillboard yayo eChartsworth. Lokhu obekwenziwa yileli qembu kuza emva komcimbi omkhulu waleli…

 • AdminAdmin
 • October 12, 2023
 • 0 Comments
Kukhuthazwa omasipala ukuthuthukisa abantu abasha ngezobuChwepheshe

UMNUZ uThami Ntuli SANDILE MTHETHWA OMASIPALA basesiFundazweni saKwaZulu Natal kumele benze isiqiniseko sokuthi baba nezinhlelo zokuthuthukisa abantu abasha ngolwazi lwezobuChwepheshe ngokusho kulayo onguSihlalo weSouth African Government Association (Salga). uMnuz Thami…

 • AdminAdmin
 • October 12, 2023
 • 0 Comments
IMeya yeLembe ikushayele ihlombe ukwethulwa kwezinhlelo ezizosiza abahlali

MAGAYE CELE EMKHANKASWENI wikukhuthaza izakhamizi ezizinakekelayo uNgqongqoshe wezokuBusa ngokuBambisana kanye neziNdaba zoMdabu KwaZulu Natal,uNkk Bongi Sithole Moloi ngokubambisana neMeya yesiFunda iLembe,uKhansela uThobani Shandu bethule ngokusemthethweni iMasakhane Campaign. Ngaphambi kokuba kwethulwe…

 • AdminAdmin
 • September 29, 2023
 • 0 Comments
Umdlali weqembu laseKZN nesifiso sokudlala imidlalo ye-Afcon

MAGAYE CELE UNENTSHISEKELO enkulu yokuba yingxenye yemidlalo yasezwenikazi i-Afrika umdlali weqembu lasesiFundazweni saKwaZulu Natal. Umdlali okukhulunywa ngaye lapha ngu-Ethan Brooks ogijima eqenjini AmaZulu Football Club okungelinye lamaqembu amakhulu asesigabeni esiphezulu…

 • AdminAdmin
 • September 29, 2023
 • 0 Comments
Umlolongi nesethembiso sokusiza iqembu laKwaZulu Natal

MAGAYE CELE UTHEMBISA ukwenza konke okusemandleni akhe ngenhloso yokubuyisela iqembu lasesiFundazweni saKwaZulu Natal kwelunoju uZipho Dlangalala. UDlangalala ungumlolongi weqembu iMaritzburg United egawulwe yizembe ngesizini edlule ka-2022/2023. Ukugawulwa yizembe kwaleli qembu…

 • AdminAdmin
 • September 29, 2023
 • 0 Comments
UMkhandlu nohlelo lokuhlola amabhilidi angekho esimweni

MAGAYE CELELoyo oyiMeya yoMkhandlu waKwaDukuza enyakatho yesiFundazwe seKwaZulu Natal uKhansela Lindile Nhaca uhambele amabhilidi angekho sesimweni esifanelekile nesigculisayo. IMeya uKhansela uNhaca uthe sikhulu isidingo sokuba kubhekwe amabhilidi abonakala engagculisi nje…

 • AdminAdmin
 • September 29, 2023
 • 0 Comments
ILEMBE NOWOKUQWASHISA NGOKUBULALWA KWABANEBALA ELIMHLOPHE

Umbiko othunyelwe Bawuvale ngegiya eliphezulu uMandulo, uMasipala wesiFunda iLembe uholwa uSomlomo, uKhansela Dolly Shandu ehambisana noMeya kaMaspala wakwaMaphumulo uKhansela ZF Khuzwayo-Dlamini, uMnyango weZenhlalakahle kanye nabe National Albinism Association babe yingxenye…

 • AdminAdmin
 • September 29, 2023
 • 0 Comments
IMeya yaKwaDukuza ihlongoza ukuguqula igama lenkundla ukuhlonipha abashona

IMeya yaKwaDukuza uKhansela Lindile Nhaca ithi isezinhlelweni zokuthi kuguqulwe igama lenkundla yezemidlalo iLindelani Sports Field. Lokhu iMeya ithi izokwenza ngenhloso yokuhlonipha umdlali nomqeqeshi bebhola abadutshulwa babulawa esigamekweni esenzeka eminyakeni emibili…

 • AdminAdmin
 • August 15, 2023
 • 0 Comments
Ubonga abaphathi umdlali weqembu laKwaZulu Natal

MAGAYE CELE UBONGA uyanconcoza kubaphathi beqembu lakhe lasesiFundazweni saKwaZulu Natal ngokuqhubeka ngokumeseka ngaso sonke isikhathi umdlali obelimele. Umdlali okukhulunywa ngaye lapha nguZukile Mkhize ongumdlali weRoyal Am egijima esigabeni esiphezulu sebhola…

 • AdminAdmin
 • August 15, 2023
 • 0 Comments
I-IFP nokusatshalaliswa kwamanzi eZululand

SANDILE MTHETHWA LUZODLA u-R136 million uhlelo lweNkatha Freedom Party (IFP) kuMasipala wesiFunda, iZululand lokuhlinzekwa ngamanzi kubantu bakule ndawo. IMeya yakulo masipala, uMfu Thulasizwe Buthelezi uthe kuyinto emqoka ngaphezulu kwezinto zonke…

 • AdminAdmin
 • August 15, 2023
 • 0 Comments
OwaseMandeni nohlelo lokulungiswa kwengqalasizinda yomgwaqo

SANDILE MTHETHWA NGENHLOSO yokulungisa imigwaqo esezindaweni ezisemakhaya uMasipala waseMandeni enyakatho yesiFundazwe saKwaZulu Natal sewethule ngokusemthethweni izithuthi ezizokwenza lo msebenzi. Lo Masipala oholwa nguKhansela uThabani Mdlalose lokhu uthi ukwenza ngoba uhlose…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
Ujoyina iVenda Football Club umdlali waKwaZulu Natal

MAGAYE CELE USEZOBONAKALA edlubhe ijezi leVenda Football Club umdlali webhola likanobhutshuzwayo waseHammarsdale, esiFundazweni saKwaZulu Natal, uSicelo Mkhize obese kuphele isikhathi eside engenalo iqembu agijima kulona ezingeni lebhola elikhokhelwayo. UScelo Mkhize…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
Umqeqeshi weqembu laKwaZulu Natal uncoma ukuthuthuka kwebhola labesifazane

MAGAYE CELE UMLOLONGI weqembu lasesiFundazweni saKwaZulu Natal uncoma ukuthuthuka kwebhola lezinyawo labantu besifazane baseNingizimu Afrika. Loyo nguDelisile Mbatha ongumqeqeshi weqembu lebhola labesifazane beRoyal Am egijima esigabeni esiphezulu sebhola lamantombazane akuleli…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
Iqembu laKwaZulu Natal nesethembiso sokukhiqiza abanye abadlali

MAGAYE CELE IQEMBU lasesiFundazweni saKwaZulu Natal iLamontville Golden Arrows lithi lisazoqhubeka nokukhiqiza abadlali njengoba belivele lenza ngaphambilini. Lesi sethembiso senziwe ngomunye wabaqeqeshi baleli qembu likaManto Madlala, uVusimuzi Vilakazi odume kakhulu…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
ISilo sikhuza isihlava sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane

MAGAYE CELE ISILO Samabandla, uMisizulu kaZwelithini sikhuza isihlava esimbi esibonakala sisabalala kusona sonke isiFundazwe saKwaZulu Natal sokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. ONgangezwe Lakhe ukhuze lesi sihlava ngesikhathi ekhuluma emcimbini obukade uqhubeka eKing…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
OweCosatu ufuna kuxazululwe inkinga yabantu abangasebenzi

SANDILE MTHETHWA UFUNA kulungiswe ingwadla yesibalo esiphezulu sabantu abangasebenzi uMnuz Sdumo Dlamini wamaKhomanisi phecelezi iSouth African Communist Party (SACP). UDlamini ngaphambilini owayekade engunobhala jikelele weThe Congress of South African Trade…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
UNgqongqoshe no-R7, 1 billion wokulungiswa kwengqalasizinda komasipala

UMNUZ Enock Godongwane MAGAYE CELE SEKUBEKWE eceleni imali eshisiwe ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi omasipala baseNingizimu Afrika okubalwa nabesiFundazweni saKwaZulu Natal bayahlomula ohlelweni oluhlabahlosile kakhulu lukahulumeni kazwelonke lokulungiswa kwengqalasizinda. Isiyonke imali esibekwe…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
UMkhandlu  nokwakhiwa kwamathoyithele  ashawayo

SANDILE MTHETHWA USEZINHLELWENI ezihlabahlosile zokuthi uqede nje nya ngamathoyilethe emigodi uMkhandlu weTheku. Lezi zindaba zidalulwe yiloyo oyiMeya yalo Mkhandlu obalwa neminye yehamba phambili ezwenikazi lase-Afrika, uKhansela uMxolisi uKaunda. UKhansela uKaunda…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
OwaseMandeni uncoma uhlelo lokukhuliswa kwabafana abancane

SANDILE MTHETHWA LOYO oyiMeya yoMkhandlu waseMandeni enyakatho yesiFundazwe seKwaZulu Natal, uMnuz Thabani Mdlalose ukhuthaza izinsizwa ezisencane ukuba zizijwayeze ukuthekela ulwazi ukuze zizothola ukukhula empilweni yazo. UMeya uMdlalose uthi kumqoka kakhulu…

 • AdminAdmin
 • July 31, 2023
 • 0 Comments
UMkhandlu nohlelo lokufukulwa kwabalimi bendawo

SANDILE MTHETHWA UMEYA waseMandeni uKhansela uThabani Mdlalose ukhuthaza ukwesekwa kwabalimi abasafufusa bakule ndawo. IMeya uMdlalose uthi kungaba yinto enhle kakhulu uma bengabonakala begcina sebedlondlobala kakhulu abalimi abancane baseMandeni. UMdlalose ubekade…

 • AdminAdmin
 • May 31, 2023
 • 0 Comments
UNgqongqoshe ukhuthaza omama  banqobe izinselelo 

LOYO onguNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi esiFundazweni saKwaZulu Natal, uNkk Nonhlanhla Khoza uphosela abesimame inselelo bakulesi siFundazwe yokuba babhukule banqobe zonke izingqinamba ezibonakala ziphazamisa inhlalonhle yabo. Ngokusho kukaNkk Khoza kuyinto emqoka kakhulu…

 • AdminAdmin
 • May 31, 2023
 • 0 Comments
Sizofukula umnotho weTheku isikhumulo sezindiza saseSwatini

SANDILE MTHETHWA KUZOTHUTHUKISA kakhulu umnotho wedolobha iTheku ukwethulwa ngokusemthethweni kwesikhumulo sezindiza esisha esisuka eSwatini siye eThekwini. Lo mzila kuvela ukuthi uzokuba usetshenziswa yindiza i-ERJ45 ezokube igunyazwe ukuthi ilayishe abagibeli abalinganiselwa…

 • AdminAdmin
 • May 31, 2023
 • 0 Comments
UMkhandlu weTheku nesisombululo samanzi

MAGAYE CELE UMKHANDLU weTheku sewethule ngokusemthethweni uhlelo oluhlabahlosile okuhloswe ngalo ukuqinisekisa ukuthi abantu bayawathola amanzi ngaphandle kwezinkinga. Lezi zindaba ezinhle kakhulu kubantu baseThekwini namaphethelo zidalulwe yiloyo oyiMeya yalo Mkhandlu uKhansela…

 • AdminAdmin
 • May 16, 2023
 • 0 Comments
UMkhandlu waKwaDukuza ubuyiselwe ilungelo elimqoka

MAGAYE CELE UMKHANDLU waKwaDukuza oGwini olusenyakatho yesiFundazwe seKwaZulu Natal oholwa nguKhansela uLindiwe Nhaca usubuyise ilungelo lawo lasekuqaleni lokuhambisa intuthuko yezindlu kubantu abangamalungu omphakathi akule ndawo. Leli lungelo lo Mkhandlu ulibuyiselwe…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
Ukhuthaza ukuhlonishwa kwabaqeqeshi umdlali waseKZN

MAGAYE CELE UKHUTHAZA ukuhlonishwa kwabaqeqeshi bamaqembu agijima esigabeni esiphezulu sebhola likanobhutshuzwayo saseNingizimu Afrika, seDSTV Premiership, omunye wabadlali beqembu lasesiFundazweni saKwaZulu Natal. Umdlali okhuthaza kakhulu lokhu ngoweRoyal Am kaShaun Mkhize, uSiphesihle…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
Oweqembu laKwaZulu Natal nesifiso sokuyibamba phesheya

MAGAYE CELE UNENTSHISEKELO yokuyodlala emaqenjini amakhulu aphesheya kwezilwandle omunye wabadlali beMaritzburg United okuyiqebu lasesiFundazweni saKwaZulu Natal eligijima esigabeni esiphezulu seDSTV Premiership. Umdlali okukhulunywa ngaye lapha nguBrian Hlongwa obalwa nabanye babadlali…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
Abasubathi bajabulela ukunyuswa kwemali yeComrades Marathon

MAGAYE CELE IZONYUKA imali okuzoklonyeliswa ngayo abasubathi abazokuba yingxenye yomjaho omkhulukazi waseNingizimu Afarika oba khona minyaka yonke iComrades Marathon. Lezi zindaba ziqinisekiswe yiComrades Marathon Association (CMA) ngesikhathi ichaza kabanzi ngezinhlelo…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
UMasipala weTheku uhlongoza uhlelo lwamathoyilethe ezobuchwepheshe

SANDILE MTHETHWA UMKHANDLU weTheku oholwa nguKhansela uMxolisi Kaunda uhlongoza uhlelo oluhlabahlosile lwezobuchwepheshe lwamathoyilethe azihlanzela wona indle ukuze kugwemeke ukumosheka kwamanzi. UMkhandlu weTheku obalwa neminye yemiKhandlu ehamba phambili ezwenikazi i-Afrika kanjalo…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
UMMELI NENCWADI EGEQA AMAGULA NGEZINKINGA ZAMAFA

MAGAYE CELE UXHAXHA lwezinkinga olugubazele imindeni yabantu abaMnyama olubangelwa yinkinga yombango wamafa sekuholele ekutheni, uqweqwe lommeli lukhethe ukubhala incwadi emayelana nale nkiyankiya. Isihloko sencwadi ebhalwe ngu-Advocate Bhekinkosi Nkosi (52) sithi:…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
OwezokuThutha  nesithembiso sokuxhasa amabus KwaZulu Natal

MAGAYE CELE UMNYANGO wezokuThutha esiFundazweni saKwaZulu Natal usemkhankasweni wokuxhasa iziFunda ezahlukene zasesiFundazweni ngamabus. Lezi zindaba ezithakaselwe kakhulu ngabantu basesiFundazweni saKwaZulu Natal zidalulwe yiloyo onguNgqongqoshe wezokuThutha uMnuz Sipho Hlomuka. Ubekade ekhuluma…

 • AdminAdmin
 • May 15, 2023
 • 0 Comments
OwakwaDukuza nohlelo lokunakekelwa kwabasebenza emapulazini

SANDILE MTHETHWA UMEYA woMkhandlu waKwaDukuza,uKhansela uLindi Nhaca uthi bazokwenza konke okusemandleni abo ngenhloso yokulekelela abasebenzi basemapulazini. UKhansela uLindi Nahca uthi kuyinto emqoka kakhulu ukunakekelwa kwabasebenzi basemapulazini. Uthi ngokwezinhlelo zabo abazihlelile…

×